Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Igualtat i sostenibilitat social

Eines per a la planificació de les polítiques d'infància i adolescència en risc

Suport tècnic per a la planificació estratègica en l'àmbit de la infància i l'adolescència. La finalitat del recurs és estructurar de manera global l'acció pública local, i els programes d'actuació que se'n deriven, des dels àmbits de la promoció, la prevenció i l'atenció, per tal de garantir el desenvolupament integral d'aquest col.lectiu, especialment dels infants i adolescents en situació de risc.

El suport tècnic es concreta en les següents actuacions:
- Diagnosi del pla local d'infància i adolescència: anàlisi sociodemogràfica basada en evidències i diagnosi participada de la infància i l'adolescència del territori.
- Disseny del pla d'acció local d'infància i adolescència: definició de les línies estratègiques, disseny de les accions a implementar i identificació del sistema d'indicadors per a fer-ne el seguiment i l'avaluació.
- Suport específic a la planificació de polítiques d'infància per a municipis menors de 10.000 habitants.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
- L'ens disposa dels següents recursos: d'un tècnic/a referent amb suficient dedicació, documentació tècnica elaborada anteriorment, altres recursos adients per desenvolupar el projecte: [45 punts].
- L'ens disposa de 2 dels recursos esmentats: [30 punts].
- L'ens disposa d'1 dels recursos esmentats: [15 punts].
- L'ens no disposa dels recursos esmentats: [0 punts]
45
Grau de transversalitat
- Hi participen com a mínim 3 agents de diferents departaments municipals: [35 punts].
- Hi participen com a mínim 2 agents de diferents departaments municipals: [25 punts].
- Hi participa un agent d'un sol departament municipal: [15 punts].
35
Treball en xarxa
- L'ens disposa de taules o xarxes locals d'infància i adolescència:[10 punts].
- L'ens no disposa de taules o xarxes locals d'infància i adolescència: [0 punts].
10
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
- L'ens disposa de Regidoria d'Infància i del segell Ciutats amigues de la infància-UNICEF o vol presentar-se per obtenir-lo: [10 punts].
- L'ens disposa de Regidoria d'Infància o del segell Ciutats amigues de la infància-UNICEF o vol presentar-se per obtenir-lo: [5 punts].
L'ens no disposa de Regidoria d'Infància ni de segell Ciutats amigues de la infància-UNICEF ni vol presentar-se per obtenir-lo: [0 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-023, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-023-20.pdf
Document de diagnosi de la situació de la infància i l'adolescència al territori (en cas de sol.licitud de pla d'acció i que aquesta diagnosi no s'hagi fet amb el suport del Servei de Suport de Programes Socials)
Nombre màxim de sol·licituds: Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de drogues, Ciutats amigues i Guia maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.
Altres condicions: En cas de sol.licitar suport pel disseny del pla d'acció s'ha de disposar d'una diagnosi actualitzada de la situació de la infància i l'adolescència al territori

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • La Llei 12/2007 d'11 d'octubre de Serveis Socials; Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i oportunitats de la Infància i Adolescència
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20083