Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Joventut

Disseny i avaluació de plans locals de joventut

Acompanyament adreçat a personal tècnic local per tal que adquireixin els recursos necessaris per a l'elaboració de la fase de disseny o d'avaluació d'un pla local de joventut. Es pretén que, en acabar l'acompanyament, cada professional hagi pogut redactar, efectivament, el disseny o l'avaluació del seu pla local de joventut. El suport implica la presència del tècnic o tècnica referent durant diverses sessions. L'acompanyament presencial es complementa amb un suport en línia per facilitar a cada professional la feina de redacció.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis amb menys població
- Fins a 5.000 habitants [60 punts].
- De 5.001 a 10.000 habitants [55 punts].
- De 10.001 a 50.000 habitants [50 punts] - Més de 50.001 habitants [45 punts]
60
Existència de recursos propis de l'ens en l'àmbit de joventut
- Si l'ens local disposa de personal tècnic dedicat total o parcialment a joventut [40 punts].
- Si l'ens local no disposa de personal tècnic dedicat total o parcialment a joventut [0 punts].
40
Requisits de concessió:
Diagnosi o Disseny del Pla Local de Joventut
- L'ens local ha de disposar de la diagnosi del seu Pla Local de Joventut en el moment d'iniciar-se la prestació del recurs si sol·licita l'acompanyament per a elaborar el Disseny. En el cas que la sol·licitud sigui per a elaborar l'Avaluació, l'ens local ha de trobar-se en el primer o segon any de vigència del seu Pla Local de Joventut.
Recursos humans
- L'ens ha de disposar d'un mínim d'una persona dedicada total o parcialment a les polítiques locals de joventut.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-122, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-122-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local
Altres condicions: L'ens local haurà de disposar, en el moment d'iniciar-se la prestació del recurs, de la Diagnosi del seu Pla. Aquesta Diagnosi haurà d'haver-se elaborat durant el termini dels darrers tres anys.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: L'ens local ha de presentar a través del Portal de tràmits (PMT) una còpia del disseny o de l'avaluació elaborada.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 9 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 4 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 4 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya; Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel. 934 022 556
o.plaj@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20077