Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Millora de la gestió pública

Disseny de plans d'estabilització de l'ocupació temporal

S'ofereix suport per a l'elaboració de projectes que tinguin com a objectiu definir i instrumentalitzar els processos d'estabilització i consolidació de l'ocupació a l'ens local. El tipus d'assistència s'adaptarà a les necessitats de cada ens i pot incloure:

- Identificació de llocs d'ocupació temporal i places concordants
- Disseny de plans d'estabilització
- Elaboració de bases reguladores i/o convocatòries
- Altres actuacions amb objectius similars (a especificar per l'ens).


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
En funció de les característiques de cada municipi, es farà una valoració global dels aspectes següents:
- Existència de responsable de recursos humans: [20 punts].
- Existència dun/una interlocutor/a operatiu clar a l'ens local: [10 punts].
- Existència de lideratge/implicació de l'equip de govern: [10 punts].
40
Existència d'antecedents: es prioritzaran els ens locals que hagin implantat recursos tècnics sol·licitats i finalitzats anteriorment 20
Existència d'antecedents: es prioritzaran els ens locals que no tinguin en desenvolupament i sense finalitzar una assistència de catàlegs anteriors 20
Existència d'antecedents: haver emplenat l'enquesta de les retribucions del personal dels ajuntaments de la província de Barcelona 20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: L'ens local només podrà presentar una única sol·licitud per al conjunt de recursos tècnics corresponents al programa "Millora de l'organització dels ens locals".

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 50 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 50 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals; Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social; Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa; Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària i altres lleis de pressupostos generals que siguin vigents en el marc de cada anualitat; Llei 19/2013, de 9 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 18/06/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20076