Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Desenvolupament del teixit comercial urbà

Dinamització i promoció del teixit comercial en l'àmbit comarcal

Suport a actuacions de dinamització i promoció del comerç urbà que, impulsades des dels consells comarcals i dirigides al seu àmbit territorial, potenciïn les característiques i singularitats del comerç tot prestant suport tècnic a ajuntaments que no disposen de personal en l'àmbit del comerç, de manera que es puguin establir sinergies entre els diferents elements que componen el teixit comercial a través del desenvolupament i la implantació d'accions conjuntes o individuals.


Destinataris:
Consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, execució i claredat expositiva
Es té en compte la presentació del projecte i les propostes concretes i el seu grau de desenvolupament (en cas d'haver-se presentat), definint i explicant el procés d'incorporació en el projecte a desenvolupar les necessitats i inquietuds dels diferents agents de la societat civil, econòmics, empresarials i/o comercials així com de serveis complementaris en el pla d'actuació.
També es té en compte la metodologia del projecte, la seva adaptabilitat a les necessitats presentades per l'ens sol·licitant així com el desglòs de les diferents fases per les que passarà el projecte i la seva calendarització.
30
Grau d'innovació
Es valoren especialment aquells elements que atorguen una singularitat i un plus de valor afegit als projectes continuistes i, per altra banda, a aquells projectes que, per la seva metodologia i desenvolupament, permeten incrementar el know- how de la Gerència de Serveis de Comerç.
20
Grau de transferibilitat a d'altres ens
Es valoren especialment aquells projectes que, per les seves característiques, són transferibles a d'altres ens locals ja que, a banda de tenir en compte les necessitats i característiques de cada territori, es poden emmarcar en un marc més general i poden afavorir a la Gerència de Serveis de Comerç per tal de poder oferir un plus de coneixement a la resta d'ens locals amb una problemàtica i/o inquietuds similars.
20
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
Es valoren especialment aquells projectes que desenvolupen propostes continuades en el temps i que han adaptat i modelat aquesta continuïtat incorporant nous elements, de tal manera que els projectes no es converteixin en simplement repeticions any rere any.
20
Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació
Es valoren especialment aquells projectes que incorporen indicadors per avaluar la pròpia activitat i el seu impacte en el territori i en el teixit comercial urbà.
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-071, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-071-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds d'ajut econòmic presentades a la Gerència de Serveis de Comerç, als efectes merament informatius de millorar els serveis oferts.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: La dotació econòmica de l'ajut rebut destinada a despeses de personal no pot ser superior el 50% del total justificat.
Capítol 2. A excepció de: No es consideraran elegibles les despeses de desplaçament; tiquets d'aparcament; premis i obsequis; despeses de restauració i productes d'alimentació que s'hagin fet servir en les actuacions.

Import màxim d'ajut: 20.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-023, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-023-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Comerç Urbà

Tel. 934 049 116
s.comercurba@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20074