Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i famílies cuidadores

Dinamització de les persones grans

La finalitat del programa és promoure l'envelliment actiu i l'apoderament de les persones grans que viuen en petits municipis. El programa consisteix en la planificació i desenvolupament d'activitats que fomentin el temps de lleure actiu, els espais de trobada i participació, l'associacionisme, les relacions intergeneracionals i d'altres adreçades a combatre l'aïllament i la solitud de les persones grans.
L'ajut econòmic s'adreça a municipis de fins a 5.000 habitants, constituïts com agrupació (mínim 2 municipis) per la prestació del servei de dinamització de les persones grans. L'ajut s'atorga al municipi que actua en representació dels altres municipis agrupats. Les entitats supramunicipals podran ser destinatàries dels ajuts quan declarin que presten directament el servei de dinamització a municipis del seu àmbit d'actuació de fins a 5.000 habitants. En aquest cas, es considerarà que actua en representació de l'agrupació de municipis constituïda a l'efecte.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'antecedents
S'han realitzat activitats de dinamització de les persones grans:
- en els darrers 2 anys: [60 punts].
- en el darrer any: [30 punts].
- no s'han realitzat mai projectes ni activitats de dinamització de persones grans: [0 punts].
60
Grau de qualitat tècnica de la demanda, en termes de concepció, planificació i execució, i claredat expositiva
- 40 punts: Els objectius, les activitats i els resultats esperats són coherents i s'ajusten plenament a les característiques del recurs ofert.
- 20 punts: Els objectius, les activitats i els resultats esperats estan definits amb algunes deficiències i/o s'ajusten parcialment a les característiques del recurs ofert
-10 punts: Els objectius, les activitats i els resultats esperats són poc coherents en relació amb les característiques del recurs ofert.
- 0 punts: Els objectius, les activitats i els resultats esperats no són coherents i/o no s'ajusten a les característiques del recurs ofert.
40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-020, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-020-20.pdf
S'ha de presentar la diligència del Secretari/ària acreditativa de la constitució de l'agrupació per prestar conjuntament el servei de dinamització.
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per agrupació de municipis (mínim 2 municipis per agrupació).
Altres condicions: - La Diputació de Barcelona finançarà fins el 50% del cost del programa.
- En la sol·licitud cal indicar l'import que es sol·licita per al total de municipis que integren l'agrupació, tenint en compte els imports màxims establerts, d'acord amb la següent distribució:
. Agrupació formada per 2 municipis: fins a 20 hores setmanals i fins a 10.000 euros
. Agrupació formada per 3 municipis: fins a 25 hores setmanals i fins a 12.500 euros
. Agrupació formada per 4 municipis: fins a 30 hores setmanals i fins a 15.000 euros.
. Agrupació formada per 5 municipis: fins a 35 hores setmanals i fins a 17.500 euros
. Agrupació formada per 6 municipis: fins a 40 hores setmanals i fins a 20.000 euros
. Agrupació formada per 7 municipis: fins a 45 hores setmanals i fins a 22.500 euros
. Agrupació formada per 8 municipis: fins a 50 hores setmanals i fins a 25.000 euros
. Agrupació formada per 9 municipis: fins a 55 hores setmanals i fins a 27.500 euros
. Agrupació formada per 10 municipis: fins a 60 hores setmanals i fins a 30.000 euros
. Agrupació formada per 11 municipis: fins a 65 hores setmanals i fins a 32.500 euros
. Agrupació formada per 12 municipis: fins a 70 hores setmanals i fins a 35.000 euros
. Agrupació formada per 13 municipis: fins a 75 hores setmanals i fins a 37.500 euros
. Agrupació formada per 14 municipis o més: fins a 80 hores setmanals i fins a 40.000 euros.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.


Les despeses elegibles són les despeses de personal propi o de personal contractat i les derivades de la contractació d'empreses/entitats externes per a l'execució del programa. Pel que fa a despeses indirectes (sous i salaris del personal administratiu o directiu, lloguers, subministraments, material d'oficina, etc.) no podran superar el 10% de l'import de les despeses directes que s'imputin a l'ajut atorgat.
Import màxim d'ajut: 40.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: Els ens locals són responsables de l'execució de les activitats de dinamització que poden realitzar amb personal propi o amb contractació externa.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de sol·licitud siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Suport de Programes Socials

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20073