Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i regeneració urbana

Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme, regeneració urbana i activació temporal d'espais buits

Davant d'una temàtica específica i de forma prèvia a l'activació de les actuacions concretes que correspongui, els documents de diagnosis i estratègies (DIES) tenen per objecte analitzar a fons la problemàtica plantejada i formular les estratègies (i si s'escau, les alternatives) d'actuació a portar a terme, establint els seus trets essencials (contingut, cost, calendari, agents, etc.). Els DIES faciliten la presa de decisions per part de l'ens local, permeten disposar de la programació real de les actuacions a portar a terme i determinen els trets essencials per a la contractació o el desenvolupament de les actuacions previstes.
Els DIES poden fer referència a:
- Problemàtiques urbanístiques, sobre qüestions de planejament, gestió, protecció de la legalitat, etc.
- Regeneració d'àrees urbanes, destinades a la seva transformació o millora, des d'una òptica multisectorial (urbanística, social, econòmica, ambiental, etc.) i amb voluntat d'intervenció integral
- Adequació i activació temporal d'espais buits d'àrees urbanes, destinades a la identificació d'espais en desús (buits o edificats, públics o privats) i definició d'estratègies d'actuació mitjançant actuacions senzilles i de baix cost, per tal de promoure la seva activació i assolir retorns d'interès públic (prestació de serveis, capital social, millora ambiental, etc.).


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de problemàtica i urgència de la temàtica objecte de sol·licitud
Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- Preferentment, la importància o gravetat de la temàtica objecte de l'actuació.
- Complementàriament, la urgència o prioritat per a la seva materialització (cas que l'ens local hagi presentat més d'una sol.licitud dins el mateix recurs, s'até a l'ordre de prioritat establert pel propi ens).
30
Grau de viabilitat, adequació tècnica, econòmica i temporal de la sol·licitud
Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- La claredat i coherència tècnica en la definició de l'actuació.
- El grau de viabilitat de que l'actuació es pugui portar a terme en les condicions previstes.
- La corresponsabilitat de l'ens en el desenvolupament de l'actuació.
- L'eficiència de l'actuació (proporcionalitat entre els recursos a invertir i el resultat assolible), cas de portar-se a terme.
30
Variables de qualitat de la sol·licitud: abast supralocal, innovació, transferibilitat, etc.
Es valoren diferenciadament, segons la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadacun segons un triple grau: alt, mitjà, nul) que, més enllà de resoldre la necessitat plantejada, li atorguen elements de qualitat des de l'òptica corporativa, com ara:
- L'abast supralocal de l'actuació.
- El seu contingut innovador.
- La seva transferibilitat, més enllà de l'ens local destinatari.
- Altres variables que comportin atribuits de qualitat o valor afegit.
20
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menor població
- Es valora, en funció del nombre d'habitants de l'ens, major puntuació als municipis amb menor població (en un escalat en cinc trams).
- En el cas d'ens local de caràcter supralocal, el nombre d'habitants considerat és el de la suma de la població dels municipis inclosos en l'actuació sol.licitada.
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-147, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-147-20.pdf
Cartografia, plànols o imatges (en formats pdf) que permetin una major comprensió de la sol.licitud, com per exemple:
- localització de l'àmbit dins el terme municipal (si s'escau)
- descripció gràfica de l'àmbit objecte de l'actuació
- altres informacions gràfiques d'interès
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens. En cas de dues sol·licituds, cal que l'ens determini en el formulari l'actuació que prioritza. No es poden estimar més de dues actuacions de les sol·licitades per l'ens en el conjunt de recursos del Servei d'Urbanisme.
Altres condicions: - Per actuacions d'abast supralocal, cal que l'ens es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de formular la sol·licitud.
- La redacció de DIES relatius a urbanitzacions amb dèficits urbanístics, cal sol·licitar-la a través del recurs "Estratègies i instruments urbanístics per urbanitzacions amb dèficits".
- Els estudis o projectes d'adequació temporal d'un espai buit concret (solar, terreny, edifici, etc.) no formen part d'aquest recurs, adreçat exclusivament a elaborar diagnósis i propostes a nivell d'area urbana (barri, poble, ciutat, etc.).

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, i amb les modificacions introduides per la Llei 3/2012 de 22 de febrer i posterios; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició d'inversions

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel. 934 020 648
s.urbanisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20069