Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Salut pública

Control sanitari d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·la

Acompanyament per a la inspecció i avaluació del risc de les instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·la (aigua calenta sanitària, reg per aspersió en medi urbà, fonts ornamental i instal·lacions de neteja de vehicles), així com l'avaluació dels factors de risc de les instal·lacions d'alt risc d'aigua calenta sanitària de titularitat municipal.
L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones pel que fa als riscos derivats de les instal·lacions de baix risc.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'd'entre 10.001 i 50.000 habitants

Requisits de concessió:
Ordre d'entrada de les sol·licituds
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-055, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-055-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 1 mesos en municipis amb menys de 10 instal·lacions inspeccionades, i en un termini màxim de 3 mesos en municipis amb 10 o més instal·lacions inspeccionades, des de la realització de l'objecte de l'assistència.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 1 mesos en municipis amb menys de 10 instal·lacions inspeccionades, o de 3 mesos en municipis amb 10 o més instal·lacions inspeccionades, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya; Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi; Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20062