Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Salut pública

Control sanitari de piscines d'ús públic

Realització de la inspecció higienicosanitària de piscines d'ús públic (piscines de poliesportius, cases de colònies, cases de turisme rural, urbanitzacions, càmpings, hotels, etc.), prioritzant la inspecció de piscines de titularitat municipal. Amb posterioritat a la visita, el Servei de Salut Pública elaborarà un informe tècnic i el remetrà a l'ajuntament.
L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones pel que fa als riscos derivats de les piscines d'ús públic.


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
Ordre d'entrada de les sol·licituds
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-054, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-054-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Els ajuntaments de municipis de més de 50.000 habitants només podran sol·licitar el recurs per a la inspecció de piscines cobertes.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 1 mesos en municipis amb menys de 5 piscines inspeccionades, i en un termini màxim de 3 mesos en municipis amb 5 o més piscines inspeccionades, des de la realització de l'objecte de l'assistència.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 1 mesos en municipis amb menys de 5 piscines inspeccionades, o de 3 mesos en municipis amb 5 o més piscines inspeccionades, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya; Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic; Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnico-sanitaris de les piscines.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 19/08/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Salut pública

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20061