Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Administració local

Consultoria en el desenvolupament de projectes formatius

Es dona suport a projectes impulsats pels ens locals que tinguin per objectiu desenvolupar les competències professionals del seu personal i alinear la formació amb l'estratègia organitzativa. Pot incloure:
- Elaboració de plans de formació, generals, per a col·lectius o àmbits funcionals determinats
- Disseny de programes de desenvolupament directiu i de comandaments com a facilitadors del desenvolupament professional del seu equip de treball.
- Avaluació de plans de formació.
- Assessorament en processos formatius mitjançant la tecnologia: provisió d'espais virtuals en Moodle, producció de materials digitals (Formawiki), aplicacions mòbils, etc.
- Assessorament en la implantació d'iniciatives de gestió del coneixement.
- Disseny de plans d'acollida del personal.
- Altres assistències tècniques relacionades amb projectes formatius.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Implicació dels equips de govern
- La persona responsable del projecte ocupa un lloc directiu [40 punts].
- La persona responsable del projecte no ocupa un lloc directiu [20 punts].
40
Estabilitat organitzativa
- Organigrama vigent, públic i implantat [20 punts].
- Organigrama no publicat o no implantat [10 punts].
- Relació de Llocs de Treball actualitzada [20 punts].
- Relació de Llocs de Treball no actualitzada [10 punts].
40
Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Disposar d'una partida pressupostària de formació [10 punts].
- Disposar d'equip tècnic de formació [10 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: No poden accedir a aquest recurs els ajuntaments que hagin rebut alguna actuació de consultoria en l'àmbit de la formació en els dos darrers anys.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció públic; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 18/06/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció Serveis de Formació

Tel. 934 049 300
ds.formacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20058