Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Comerç i consum

Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en municipis de menys de 20.000 habitants

Suport al desenvolupament d'actuacions que tinguin per objectiu dinamitzar i consolidar el teixit comercial dels àmbits del comerç urbà, les fires locals i els mercats de venda no sedentària per fomentar el tractament integral de l'oferta comercial dels municipis d'acord amb les característiques i les necessitats del territori i la seva demanda.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, execució i claredat expositiva
Es té en compte la presentació del projecte i les propostes concretes i el seu grau de desenvolupament (en cas d'haver-se presentat), definint i explicant el procés d'incorporació en el projecte a desenvolupar les necessitats i inquietuds dels diferents agents de la societat civil, econòmics, empresarials i/o comercials així com de serveis complementaris en el pla d'actuació.
També es té en compte la metodologia del projecte, la seva adaptabilitat a les necessitats presentades per l'ens sol·licitant així com el desglòs de les diferents fases per les que passarà el projecte i la seva calendarització.
30
Grau d'innovació
Es valoren especialment aquells elements que atorguen una singularitat i un plus de valor afegit als projectes continuistes i, per altra banda, a aquells projectes que, per la seva metodologia i desenvolupament, permeten incrementar el know- how de la Gerència de Serveis de Comerç.
20
Grau de transferibilitat a d'altres ens
Es valoren especialment aquells projectes que, per les seves característiques, són transferibles a d'altres ens locals ja que, a banda de tenir en compte les necessitats i característiques de cada territori, es poden emmarcar en un marc més general i poden afavorir a la Gerència de Serveis de Comerç per tal de poder oferir un plus de coneixement a la resta d'ens locals amb una problemàtica i/o inquietuds similars.
20
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
Es valoren especialment aquells projectes que desenvolupen propostes continuades en el temps i que han adaptat i modelat aquesta continuïtat incorporant nous elements, de tal manera que els projectes no es converteixin en simplement repeticions any rere any.
20
Existència i desenvolupament de mecanismes de participació de la societat civil i dels agents locals
Es valoren especialment aquells projectes que incorporen indicadors per avaluar la pròpia activitat i el seu impacte en el territori i en el teixit comercial urbà.
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-069, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-069-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds d'ajut econòmic presentades a la Gerència de Serveis de Comerç, als efectes merament informatius de millorar els serveis oferts.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Es subvencionarà el 90% per a ens de fins a 5.000 habitants, el 80% per a ens de 5.001 a 10.000 habitants i el 75% per a ens de 10.001 a 20.000 habitans. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 2. A excepció de: No es consideraran elegibles les despeses de desplaçament; tiquets d'aparcament; premis i obsequis; despeses de restauració i productes d'alimentació que s'hagin fet servir en les actuacions.

Import màxim d'ajut: 20.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-021, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-021-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Donar resposta al 90% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 8.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 8 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Suport al Teixit Comercial Local

Tel. 934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20056