Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Canvi climàtic i sostenibilitat

Cessió de bicicletes elèctriques

Amb aquests recurs es pretén fomentar la mobilitat sostenible als serveis municipals, especialment als serveis tècnics i la policia local. La implantació d'aquesta acció s'alinea amb els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS): 3, 7, 11 i 13.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
- Si es disposa d'un PMU [30 punts].
- Si no s'han rebut bicicletes en les dues darreres convocatòries [10 punts].
40
Treball en xarxa
- Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat [10 punts]
- Membres del Pacte d'alcaldes i alcaldesses [10 punts]
- Formar part d'un cercle o d'un grup de treball relacionat amb el tema sol·licitat [10 punts]
30
Població
- Menys de 1.000 habitants [30 punts]
- Menys de 5.000 habitants [20 punts]
- De 5.001 a 10.000 habitants [15 punts]
- De 10.001 a 20.000 habitants [10 punts]
- Més de 20.000 habitants [5 punts]
- En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efecte de la puntuació és la mitjana de població dels municipis on es realitzi l'actuació.
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local amb un màxim de 2 unitats.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20052