Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Activitats i establiments

Cens d'activitats

Gestionar les activitats requereix informació actualitzada, georeferenciada i fàcilment explotable. Amb l'objectiu de millorar la gestió municipal, es dona suport a:
- L'elaboració del cens d'activitats: base de dades (dades generals, classificació, situació administrativa, dades tècniques, ubicació i fotografia). La informació s'introdueix directament al Gestor d'Informació d'Activitats (GIA), aplicació que permet la gestió i actualització posterior de les dades. En aquest cas, s'haurà de presentar també una sol·licitud per al recurs "GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitats".
- Depuració i actualització del cens d'activitats (només per a usuaris del GIA).


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població
Graduació en funció de la població, amb preferència pels ens que tinguin menys habitants.
60
Situació socioeconòmica del municipi (nombre d'activitats)
Es prioritzen els municipis amb major nombre d'activitats, atès que la complexitat per a l'ajuntament és major. En cas de manca de disponibilitat pressupostària per atendre tota la demanda es prioritzaran les sol·licituds d'elaboració del cens d'activitats respecte de les de depuració i actualització.
30
Sol·licitud reiterada no atesa en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària o tècnica
Es prioritzen els municipis amb sol·licituds reiterades no ateses en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària.
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El cost del treball serà cofinançat per l'ens local:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habiatnts: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%.
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui inferior a 2.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Activitats

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20049