Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Millora de l'organització dels ens locals

Cartes i catàlegs de serveis

Es dona suport en la definició de cartes i catàleg de serveis amb l'objectiu de contribuir a construir governs locals més transparents, així com fer possible els drets de la ciutadania a ser consultada sobre el grau de satisfacció amb els serveis locals i sobre les seves expectatives en la qualitat de la prestació d'aquests serveis. Es realitza també la revisió del Portal de transparència en relació a la presència dels indicadors vinculats a l'organització i els recursos humans, tals com relació de llocs de treball, plantilla, organigrama, etc.. S'espera contribuir a la millora contínua de les organitzacions locals i donar compliment a la normativa de transparència.

El tipus d'assistència s'adaptarà a les necessitats de cada ens local i pot incloure una de les opcions següents:

- Elaboració d'un màxim de dues cartes de serveis (d'un o de diversos àmbits)
- Suport en l'elaboració del Catàleg de serveis
- Altres actuacions amb objectius similars (a especificar per l'ens).


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Existència d'un interlocutor operatiu clar a l'ens local: [15 punts].
- Existència de lideratge/implicació de l'equip de govern: [15 punts].
30
Grau de necessitat tècnica o de capacitació de l'ens
- Existència de portal de transparència AOC: [15 punts].
- Existència de perfil tècnic en transparència/organització/qualitat: [15 punts].
30
Existència de dades relatives a l'activitat de l'ens 20
Existència d'antecedents: es prioritzen els ens locals que hagin implantat recursos tècnics sol.licitats i finalitzats anteriorment 20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-176, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-176-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: L'ens local només podrà presentar una única sol·licitud per al conjunt de recursos tècnics corresponents al programa "Millora de l'organització dels ens locals".

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 50 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 50 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 18/06/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20047