Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Sensibilització, participació i divulgació ambiental

Campanyes d'estalvi energètic: 50/50 (escoles) i Passa l'energia (equipaments)

Suport tècnic a aquells ajuntaments que vulguin implantar o mantenir projectes de participació dels treballadors i treballadores en la gestió energètica dels equipaments públics o les escoles del municipi. Concretament en:
- 50/50 en escoles ( www.diba.cat/web/mediambient/educacio-50/50): on la comunitat educativa i l'ajuntament treballen conjuntament per estalviar energia a l'escola. Els estalvis aconseguits es reparteixen a parts iguals entre ambdos.
- Passa l'energia en equipaments per la pobresa energètica (www.diba.cat/web/mediambient/passaenergia): on els treballadors i els usuaris dels equipaments duen a terme accions i bones pràctiques de gestió energètica i els estalvis aconseguits es reinverteixen en projectes de pobresa energètica.
Des de l'Oficina d'Educació i Promoció Ambiental s'ofereix un acompanyament de tot el projecte i de les actuacions que es determinin al llarg d'un curs escolar (setembre de 2020 a juny 2021). Si voleu veure un detall del suport que us oferim feu-li un cop d'ull a la presentació: www.diba.cat/web/mediambient/educacio-50/50


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de compromís de l'ajuntament en el projecte i en la reinversió dels estalvis aconseguits
Es valora la informació del formulari de sol·licitud:

- El nombre d'equipaments on es vol aplicar el 50/50 o Passa l'energia, pregunta 2. Màx.20 punts
Escoles: 10 punts, amb independència del nombre
Equipaments, entre 1 i 3: 5 punts; més de 3: 10 punts.

- El compromís específic, preguntes 3 i 4:
50/50 ens comprometem a: (màx. 10 punts)
Destinar % d'estalvis en accions d'eficiència energètica o altres a l'escola:
. No ens comprometem: 0 punts
. El 50%: 5 punts
. Entre 51 i 100%: 10 punts
Passa l'energia ens comprometem a: (màx.20 punts)
Destinar % d'estalvis en accions d'eficiència energètica en equipaments:
. No ens comprometem: 0 punts
. Entre 50 i 100%: 10 punts
Destinar % d'estalvis a les llars amb pobresa energètica:
. No ens comprometem: 0 punts
. Entre 50 i 100%: 20 punts

Pregunta 5:
Motivació, necessitat i justificació. Màx. 10 punts
Compromís de signar acord amb escoles o equipaments. Si: 10 punts/No: 0 punts
70
Grau de vinculació a una política ambiental municipal 15
Grau de participació de la societat civil, usuaris dels equipaments, comunitat educativa, etc. 15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-005, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-005-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Els suports dels projectes 50/50 es desenvoluparan aproximadament al llarg del curs escolar 2020/2021.
Els projectes passa l'energia es durant a terme entre el segon semestre de 2020 fins al juny de 2021.
Cal que els ajuntaments es comprometin a retornar un % dels estalvis aconseguits als equipaments participants.
Caldrà que els ajuntaments beneficiaris signin un conveni / document d'acord (veure model a www.diba.cat/mediambient/educacio 50-50) abans del 15 d'octubre de 2020.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 4/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20046