Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Consum

Campanyes de control i disciplina de mercat

Realització de campanyes d'inspecció de consum de caràcter informatiu a establiments situats en mercats municipals, sedentaris o no sedentaris, i en zones comercials determinades, de municipis adherits a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona. La finalitat de les campanyes és verificar el compliment de la normativa relacionada amb la defensa dels drets de les persones consumidores. S'inspeccionarà un màxim de 100 establiments per campanya.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Adhesió a la Xarxa Local de Consum
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la realització de l'objecte de l'assistència.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 22/2010 de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya; Decret 198/2016, de 23 de febrer, sobre la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i alstres actuacions inspectores; Reial Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per la defensa dels consumidors i usuaris
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 18/06/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei de Suport a les Polítiques de Consum

Tel. 934 022 130
s.suportpolc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20045