Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Beques esportives per prevenir el risc d'exclusió

L'objectiu d'aquest recurs és afavorir l'accés a la pràctica esportiva de persones en risc d'exclusió social (per raons econòmiques o situació social) a través de beques per a la participació en activitats esportives (extraescolars, campus esportius, participació continuada en programes esportius, etc).

Aquest recurs només pot anar destinat a les persones que estan en situació de risc d'exclusió social, no podent-se'n beneficiar la resta dels participants de l'activitat.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Població ponderada pel grau de vulnerabilitat social del municipi
La puntuació del criteri s'atorga considerant la població ponderada per l'índex IVSO_Esports que té en compte els indicadors de taxa d'atur registrat, base imposable mitjana de l'IRPF, % de població nascuda fora de la Unió Europea i taxa d'escolarització als 17 anys. Cada indicador té el mateix pes en l'índex i prèviament s'han estandarditzat i tipificat.
70
Nombre d'habitants
- Fins a 5.000 habitants: [30 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants: [20 punts].
- Més de 20.001 habitants: [10 punts].
30
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Queden excloses del recurs les persones que no es troben en situació de risc d'exclusió social i els esportistes professionals.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 12.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-034, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-034-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: El suport de l'ens local als destinataris pot consistir en l'atorgament d'ajuts o beques (que s'abonaran als destinataris o a les entitats on realitzen l'activitat esportiva) o en la bonificació de quotes per a les activitats esportives en les que participen.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de sol·licitud siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20043