Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Avaluació i gestió ambiental

Avaluació del soroll

El recurs té per objectiu donar suport a la gestió municipal referent al control del soroll, i inclou la redacció d'informes relatius a mesures de:
- Nivells de soroll provocat per les activitats, les infraestructures i el veïnatge, i avaluació d'acord amb la normativa vigent
- Aïllament acústic entre locals per al soroll aeri i el soroll d'impactes
- Vibracions.
També s'ofereixen sensors de soroll ambiental per instal·lar als municipis per ajudar als ajuntaments en la gestió de la contaminació acústica


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'idoneïtat del treball sol·licitat
Es valoren amb major puntuació les sol·licituds de mesura de soroll dels municipis que disposen del mapa de capacitat acústica aprovat, les sol·licituds amb més gestions prèvies realitzades per part de l'ens local i les sol·licituds de mesures de soroll d'infraestructures i activitats que es realitzen per primera vegada.
60
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels municipis que tinguin menys de 20.000 habitants
- Població inferior a 20.000 habitants: 40 punts.
- Població igual o superior a 20.000 habitants: la puntuació serà inversament proporcional al nombre d'habitants, és a dir, a més població menys puntuació.
40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-004, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-004-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Màxim 4 sol·licituds per ens i per any.

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica de Catalunya; Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel que es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica; Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental

Tel. 934 022 994
ot.avga@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20040