Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Avaluació de projectes de cooperació, agermanaments o iniciatives d'educació per al desenvolupament

Es dona suport a l'avaluació d'un projecte de cooperació al desenvolupament, d'una trajectòria d'agermanament amb països receptors d'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) o d'una iniciativa d'educació per al desenvolupament.
Els projectes de cooperació al desenvolupament poden ser propis de l'ens sol·licitant, en el marc d'una relació directa i estable amb una contrapart homòloga, o bé d'una entitat arrelada al territori i que hagi cofinançat l'ens sol·licitant.
Les iniciatives d'educació per al desenvolupament poden ser projectes, programes, processos o estratègies d'actuació liderats pel propi ens local o concertats amb entitats del territori. També podran ser liderats per una entitat arrelada al territori, sempre i quan l'ens local sol·licitant els hagi cofinançat i es desenvolupin majoritàriament al seu territori.
L'avaluació s'entén com un exercici de valoració sistemàtic i objectiu de la concepció, l'execució, resultats i impactes de l'acció avaluada. Liderada per l'ens sol·licitant, haurà de tenir un enfocament participatiu i d'aprenentatge per a totes les parts implicades.
L'avaluació de projectes de cooperació o d'agermanaments haurà de recollir l'impacte al mateix municipi en termes de sensibilització i educació per al desenvolupament.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de pertinència i justificació de l'actuació
- Grau de vinculació de l'actuació que es vol avaluar amb l'experiència prèvia de l'ens sol·licitant en cooperació, i en relació amb la seva estratègia de cooperació o educació per al desenvolupament [15 punts].
-Grau de rellevància de l'actuació que es vol avaluar en termes de durada, cost, diversitat d'actors implicats [10 punts].
-Trajectòria i experiència de l'ens sol·licitant en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i l'educació per al desenvolupament [5 punts].
30
Concepció i enfocament de l'avaluació
- Grau d'aplicació de l'enfocament participatiu i d'aprenentatge en tot el disseny de l'avaluació [15 punts].
- Grau de claredat, pertinència i factibilitat de les fases de treball previstes [10 punts].
- Nivell de lideratge de l'ens sol·licitant en el procés d'avaluació proposat [5 punts].
30
Grau d'adequació econòmica
- Grau de detall i claredat del pressupost [ 5 punts].
- Grau de coherència i proporcionalitat del pressupost en relació amb l'actuació [5 punts].
- Grau de participació d'altres finançadors [5 punts].
15
Grau en que l'avaluació genera aprenentatges útils per altres actuacions de cooperació directa o educació per al desenvolupament de l'ens sol·licitant i/o de la Diputació 15
Disposició d'un pla o estratègia vigent en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-181, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-181-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Abans de presentar la sol·licitud, s'ha de concertar una reunió amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 2. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a la contractació d'experts per a l'avaluació.

Import màxim d'ajut: 16.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - Per a les avaluacions d'inciatives d'educació per al desenvolupament l'import màxim de l'ajut serà de 10.000 euros.

- S'ha de lliurar una còpia de l'informe final d'avaluació. Aquest informe ha d'annexar, com a mínim, el següent: la proposta metodològica definitiva amb la matriu d'objectius i indicadors; el llistat d'informants que han participat en l'avaluació; el disseny de les eines de recollida d'informació; els resultats sistematitzats de l'anàlisi de la informació obtinguda; i el llistat de documentació i bibliografia consultades.

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20038