Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Cooperació al desenvolupament

Avaluació de projectes de cooperació, agermanaments o iniciatives d'educació per al desenvolupament

Es dona suport a l'avaluació d'un projecte de cooperació al desenvolupament, d'una trajectòria d'agermanament amb països receptors d'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) o d'una iniciativa d'educació per al desenvolupament.
Els projectes de cooperació al desenvolupament poden ser propis de l'ens sol·licitant, en el marc d'una relació directa i estable amb una contrapart homòloga, o bé d'una entitat arrelada al territori i que hagi cofinançat l'ens sol·licitant.
Les iniciatives d'educació per al desenvolupament poden ser projectes, programes, processos o estratègies d'actuació liderats pel propi ens local o concertats amb entitats del territori. També podran ser liderats per una entitat arrelada al territori, sempre i quan l'ens local sol·licitant els hagi cofinançat i es desenvolupin majoritàriament al seu territori.
L'avaluació s'entén com un exercici de valoració sistemàtic i objectiu de la concepció, l'execució, resultats i impactes de l'acció avaluada. Liderada per l'ens sol·licitant, haurà de tenir un enfocament participatiu i d'aprenentatge per a totes les parts implicades.
L'avaluació de projectes de cooperació o d'agermanaments haurà de recollir l'impacte al mateix municipi en termes de sensibilització i educació per al desenvolupament.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de pertinència i justificació de l'actuació
- Grau de vinculació de l'actuació que es vol avaluar amb l'experiència prèvia de l'ens sol·licitant en cooperació, i en relació amb la seva estratègia de cooperació o educació per al desenvolupament [15 punts].
-Grau de rellevància de l'actuació que es vol avaluar en termes de durada, cost, diversitat d'actors implicats [10 punts].
-Trajectòria i experiència de l'ens sol·licitant en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i l'educació per al desenvolupament [5 punts].
30
Concepció i enfocament de l'avaluació
- Grau d'aplicació de l'enfocament participatiu i d'aprenentatge en tot el disseny de l'avaluació [15 punts].
- Grau de claredat, pertinència i factibilitat de les fases de treball previstes [10 punts].
- Nivell de lideratge de l'ens sol·licitant en el procés d'avaluació proposat [5 punts].
30
Grau d'adequació econòmica
- Grau de detall i claredat del pressupost [ 5 punts].
- Grau de coherència i proporcionalitat del pressupost en relació amb l'actuació [5 punts].
- Grau de participació d'altres finançadors [5 punts].
15
Grau en que l'avaluació genera aprenentatges útils per altres actuacions de cooperació directa o educació per al desenvolupament de l'ens sol·licitant i/o de la Diputació 15
Disposició d'un pla o estratègia vigent en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-181, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-181-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Abans de presentar la sol·licitud, s'ha de concertar una reunió amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 2. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a la contractació d'experts per a l'avaluació.

Import màxim d'ajut: 16.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - Per a les avaluacions d'inciatives d'educació per al desenvolupament l'import màxim de l'ajut serà de 10.000 euros.

- S'ha de lliurar una còpia de l'informe final d'avaluació. Aquest informe ha d'annexar, com a mínim, el següent: la proposta metodològica definitiva amb la matriu d'objectius i indicadors; el llistat d'informants que han participat en l'avaluació; el disseny de les eines de recollida d'informació; els resultats sistematitzats de l'anàlisi de la informació obtinguda; i el llistat de documentació i bibliografia consultades.

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20038