Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Igualtat i sostenibilitat social

Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica

Servei d'acompanyament a les llars amb dificultats per fer front al pagament dels subministraments bàsics d'energia, amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència energètica i reduir-ne els consums i les despeses. Les llars han d'estar derivades pels serveis socials corresponents.
Aquest recurs s'ofereix conjuntament per part del Servei d'Acció Social, l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat i l'Oficina d'Habitatge.
Actuacions principals:
- Auditories energètiques i diagnòstic social a la llar
- Instal·lació d'elements de baix cost d'eficiència energètica
- Suport als tràmits per sol·licitar canvis tarifaris
- Formació de les persones usuàries en hàbits de consum eficients.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
- Si disposa d'un tècnic/a municipal amb una dedicació al projecte de 30 hores mensuals o més: [50 punts].
- Si disposa d'un tècnic/a municipal amb dedicació al projecte entre 20 i 29 hores mensuals: [35 punts].
- Si disposa d'un tècnic/a municipal amb dedicació al projecte entre 5 i 19 hores mensuals: [15 punts].
- Si no disposa de tècnic/a municipal dedicat total o parcialment al projecte: [0 punts].
50
Grau de transversalitat
- El projecte es desenvoluparà amb la participació de les Àrees de Serveis Socials, Habitatge i Medi Ambient de l'ens local.
- Si es compleix amb totes 3: [50 punts].
- Si es compleix amb 2 de les àrees: [30 punts].
- Si solament ho desenvolupa 1 àrea: [10 punts].
50
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 25
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-016, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-016-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: - No haver sol·licitat el recurs a la convocatòria del Catàleg XGL 2019.
- La sol·licitud implica l'acceptació de les condicions de concertació que podeu trobar a www.diba.cat/web/benestar/auditories.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20036