Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Agenda 2030

Assistència en l'alineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Assessorament i acompanyament tècnic per a l'alineament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a l'estratègia de l'ens local, per tal d'orientar les polítiques públiques locals a la consecució de l'Agenda 2030 i per a la promoció de la gestió pública responsable.

Les possibles actuacions del recurs són:

- Elaboració d'una diagnosi de les polítiques i estratègies locals per al desenvolupament sostenible que posi de relleu la contribució de l'ens locals a l'assoliment dels ODS.
- Localització dels ODS i alineament del Pla d'Actuació Municipal amb l'Agenda 2030.
- Disseny d'indicadors per a la monitorització i l'avaluació del grau d'alineament amb l'Agenda 2030.
- Disseny d'una proposta de política de comunicació interna i externa en matèria d'Agenda 2030 i ODS.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció planificació, execució i claredat expositiva
Concepció i planificació:
- Es valorarà l'adequació al recurs, al calendari i la necessitat del projecte: [20 punts].
Execució i claredat expositiva:
- Es valorarà la metodologia, la transversalitat i el treball en xarxa: [20 punts].
40
Grau de dotació i organització per a garantir la viabilitat de l'actuació
- Existència de la figura de coordinador/a tècnic del projecte: [10 punts].
- Existència d'estructura o equip impulsor del projecte: [10 punts].
- Existència d'eines de comunicació (o explicitació de la posada en marxa) que possibilitin posar en valor la implicació de l'ens amb l'assoliment dels objectius de l'Agenda 2030: [10 punts].
30
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
- Grau d'implicació de l'equip de govern/directiu en l'impuls del projecte: [10 punts].
- Experiències prèvies en matèria de gestió responsable i sostenibilitat: [10 punts].
- Explicitació de compromís de continuïtat: [10 punts].
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: No haver sol·licitat, per a la mateixa actuació, el recurs "Finançament per a l'alineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible".

El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 30 dies hàbils des de la realització de l'objecte de l'assistència.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 30 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/03/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20034