Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esport local: equipaments esportius

Assessoraments d'equipaments esportius

Elaboració d'informes d'assessorament amb l'objectiu de donar suport bàsic a una planificació i gestió més eficient dels equipaments esportius locals. Poden ser sobre els temes següents:
- Activació de processos de planificació i viabilitat d'equipaments esportius
- Millores en la gestió dels equipaments esportius
- Pautes per a la millora del manteniment i/o l'eficiència energètica
- Anàlisi bàsica de l'estat actual de les infraestructures en els equipaments esportius
- Estudis inicials per a la reforma, o obra nova, dels equipaments esportius
- Estudis inicials per a la reposició d'elements i/o sistemes dels equipaments esportiu
- Àmbit jurídic: suport en l'elaboració de reglaments i/o plecs, redacció de notes informatives, interpretació normativa i anàlisi d'altra documentació de contingut juridico-administratiu.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Aportació per part de l'ens local de la informació necessària per realitzar l'assessorament
- Els ens locals aportaran informació addicional per realitzar l'assessorament, segons sigui necessari. La documentació necessària per realitzar l'assessorament segons la seva temàtica estarà publicada a la següent pàgina web: www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Els ens locals aportaran informació obligatòria addicional per a una millor i més adequada comprensió de la sol·licitud quan sigui necessària. La informació obligatòria per a cada tipologia d'assessorament està disponible en el següent enllaç:
www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local.
Altres condicions: - En el camp "Actuació" de la sol·licitud electrònica, especifiqueu la temàtica de l'assistència tècnica sol·licitada d'acord amb la descripció del recurs.
- En el camp d'"Observacions" de la sol·licitud electrònica, especifiqueu la motivació de la sol·licitud.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport i Decret 95/2005, de 31 de maig, del Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Esports

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments Esportius

Tel. 934 022 745
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20032