Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Administració local

Assessorament jurídic en via administrativa i representació i defensa judicial en recursos humans

L'objectiu és facilitar la defensa, tant en la via administrativa com davant dels òrgans jurisdiccionals de l'ordre social i contenciós administratiu, en tot tipus de procediments en matèria de recursos humans en què les corporacions locals han de comparèixer com a part.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
Nombre de personal tècnic de l'ens dedicat a recursos humans:
- de 0 a 1: [40 punts].
- de 2 a 3: [30 punts].
- més de 3: [20 punts].
40
Cost econòmic dels processos judicials, prioritzant els que tinguin un cost superior a 5.000 euros
- Cost superior a 5.000 euros: [20 punts].
- Cost de 2.500 a 5.000 euros: [15 punts].
- Cost inferior a 2.500 euros: [10 punts].
20
Viabilitat tècnica de la sol·licitud
- Es valorarà que l'ens faciliti la informació prèvia d'estudi, de treball de camp intern i preparació prèvia a l'assistència.
20
Existència d'antecedents: es prioritzarà la defensa de processos judicials contra les sancions d'expedients disciplinaris en què la Diputació de Barcelona ha fet assistència 10
Ordre d'arribada de les sol·licituds
- Es valorarà que la sol·licitud es presenti en una data que permeti preparar l'assistència.
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 30
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: 6 sol·licituds màxim per semestre.
Altres condicions: S'estudiarà la viabilitat de la defensa judicial i l'estratègia de la mateixa.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Es valorarà conjuntament la possiblitat de recurs contra la sentència que s'obtingui.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 7.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 50 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 50 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de bases de règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú; Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim del sector públic; Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial; Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa; Liei 36/2011 de 10 d'octubre reguladora de la jurisdicció social.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Jurídica en Recursos Humans

Tel. 934 022 276
s.sajrh@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20030