Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Administració local

Assessorament jurídic en la gestió de recursos humans

Assessorament del govern local en els tràmits jurídics necessaris per tal de donar resposta a problemàtiques organitzatives i de gestió de personal derivades del desenvolupament i funcionament dels serveis municipals, i del marc normatiu i organitzatiu establert i aplicable a cada entitat.

L'assessorament jurídic consistirà en el lliurament d'un document que incorporarà en línies generals el contingut i desenvolupament realitzat i, podrà culminar, a petició de l'entitat sol·licitant i prèvia valoració de la viabilitat tècnica, en l'emissió d'un informe jurídic.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
Nombre de personal tècnic dedicat a l'àmbit de recursos humans:
- de 0 a 1: [60 punts].
- de 2 a 3: [30 punts].
- més de 3: [20 punts].
60
Viabilitat tècnica de la petició
- Es valorarà que l'ens faciliti la informació prèvia d'estudi, de treball de camp intern, en la mateixa sol·licitud sobre la qual demanen l'assessorament.
20
Connexió o antencedents amb altres assistències 10
Ordre d'arribada de la sol·licitud
- Es valorarà positivament que la sol·licitud es presenti en una data que permeti preparar l'assistència per part de la Diputació.
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 30
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Tres sol·licituds per semestre i per ens.
Altres condicions: S'estudiarà la viabilitat de l'assistència i la prestació presencial i documental.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 7.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 50 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 50 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubr, pel qual s' aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat Públic; Decret llei 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de personal al servei de les entiats locals de Catalunya; Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'estatut dels treballadors; entre d'altra normativa relacionada en matèria de funció pública.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Jurídica en Recursos Humans

Tel. 934 022 276
s.sajrh@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20029