Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Dones i LGTBI

Assessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènere

Assessorament i acompanyament tècnic amb l'objectiu de donar suport a actuacions municipals tant en la seva fase de disseny i preparació, com en la d'implementació o en la d'avaluació, que meritin un tractament especialitzat. Poden ser sobre els temes següents:
- Processos de planificació i viabilitat de plans i projectes
- Millores en el disseny i elaboració d'actuacions transversals i/o interseccionals
- Recomanacions i línies estratègiques per a plans operatius
- Altres.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants

Requisits de concessió:
Cal que l'ens local aporti la informació necessària per realitzar l'assessorament (formulari de dades tècniques associat)
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-037, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-037-20.pdf
Els ens locals aportaran informació addicional per a una millor i més adequada comprensió de la sol·licitud quan sigui necessària
Altres condicions: - Per a realitzar la sol.licitud es requereix de l'anàlisi prèvia del tema a tractar per part del servei gestor qui avaluarà la seva adequació al recurs ofertat. Es recomana contacte previ per correu electrònic a l'Oficina de les Dones i LGTBI (o.doneslgtbi@diba.cat).
- En el camp "Actuació" de la sol.licitud electrònica, especifiqueu la temàtica de l'assistència tècnica sol.licitada d'acord amb la descripció del recurs.
- En el camp "Observacions" de la sol.licitud electrònica, especifiqueu la motivació de la sol.licitud.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Tel. 934 049 095
o.doneslgtbi@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20028