Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Serveis Socials d'Atenció Domiciliària

Arranjament d'habitatges

La finalitat del programa és promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de les persones grans i de les persones amb discapacitat, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes.
S'adreça a persones de 65 anys o més, amb discapacitat o en situació de dependència, o amb insuficiència de recursos econòmics; a persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran; i a persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física o psíquica per a desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar (no és imprescindible certificació del grau de discapacitat).

Mitjançant aquest ajut econòmic es financen petites reformes d'adaptació funcional als habitatges i la instal·lació d'ajudes tècniques, que poden ser:
- En banys, per afavorir l'accessibilitat i facilitar la higiene personal
- En cuines, per millorar les condicions de seguretat i ús
- De caràcter general, per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili, especialment en zones de trànsit
- Actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Percentatge de persones majors de 65 anys de l'ens, amb preferència pels que tinguin un major nombre
- Si tenen un percentatge igual o superior a la mitjana de la demarcació de Barcelona: [60 punts].
- Si tenen un percentatge inferior a la mitjana de la demarcació de Barcelona: [30 punts].
Font de les dades: IDESCAT
60
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin més població
- Municipis amb 20.000 habitants o més: [40 punts].
- Municipis amb menys de 20.000 habitants: [20 punts].
40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: - La Diputació de Barcelona finança el 100% del cost dels arranjaments. L'import mitjà per arranjament s'estima en 2.100 euros.
- A la sol·licitud cal fer constar, en funció del nombre d'arranjaments a realitzar, l'import sol·licitat.
- El pressupost destinat al programa serà d'1.800.000 euros que es distribuiran entre totes les sol·licituds en funció de l'aplicació dels criteris de valoració. L'import mínim a concedir serà de 2.100 euros.
- La sol·licitud implica l'acceptació de les condicions d'execució que es troben descrites a: www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4. A excepció de: Subvencions directes a les persones beneficiàries

Les despeses elegibles seran les directament relacionades amb l'activitat d'execució dels arranjaments: despeses de personal propi, compra de materials, les derivades de la contractació d'empreses externes per a l'execució de les obres i/o la gestió del programa, i les transferències a ens instrumental. Es podran justificar tants arranjaments com s'hagin pogut executar amb la subvenció concedida, sempre que acompleixin amb les condicions d'execució i tenint en compte l'import mitjà estimat.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - Els ens locals són responsables de l'execució dels arranjaments, que comptaran amb l'assistència i el suport d'una Direcció Facultativa que es posa a llur disposició. La Direcció Facultativa s'encarregarà d'emetre l'informe de prescripció (amb el detall dels treballs a realitzar) i l'informe de validació i comprovació final.
- Més informació: www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Suport de Programes Socials

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20027