Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Serveis Socials d'Atenció Domiciliària

Arranjament d'habitatges

La finalitat del programa és promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de les persones grans i de les persones amb discapacitat, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes.
S'adreça a persones de 65 anys o més, amb discapacitat o en situació de dependència, o amb insuficiència de recursos econòmics; a persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran; i a persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física o psíquica per a desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar (no és imprescindible certificació del grau de discapacitat).

Mitjançant aquest ajut econòmic es financen petites reformes d'adaptació funcional als habitatges i la instal·lació d'ajudes tècniques, que poden ser:
- En banys, per afavorir l'accessibilitat i facilitar la higiene personal
- En cuines, per millorar les condicions de seguretat i ús
- De caràcter general, per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili, especialment en zones de trànsit
- Actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Percentatge de persones majors de 65 anys de l'ens, amb preferència pels que tinguin un major nombre
- Si tenen un percentatge igual o superior a la mitjana de la demarcació de Barcelona: [60 punts].
- Si tenen un percentatge inferior a la mitjana de la demarcació de Barcelona: [30 punts].
Font de les dades: IDESCAT
60
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin més població
- Municipis amb 20.000 habitants o més: [40 punts].
- Municipis amb menys de 20.000 habitants: [20 punts].
40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: - La Diputació de Barcelona finança el 100% del cost dels arranjaments. L'import mitjà per arranjament s'estima en 2.100 euros.
- A la sol·licitud cal fer constar, en funció del nombre d'arranjaments a realitzar, l'import sol·licitat.
- El pressupost destinat al programa serà d'1.800.000 euros que es distribuiran entre totes les sol·licituds en funció de l'aplicació dels criteris de valoració. L'import mínim a concedir serà de 2.100 euros.
- La sol·licitud implica l'acceptació de les condicions d'execució que es troben descrites a: www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4. A excepció de: Subvencions directes a les persones beneficiàries

Les despeses elegibles seran les directament relacionades amb l'activitat d'execució dels arranjaments: despeses de personal propi, compra de materials, les derivades de la contractació d'empreses externes per a l'execució de les obres i/o la gestió del programa, i les transferències a ens instrumental. Es podran justificar tants arranjaments com s'hagin pogut executar amb la subvenció concedida, sempre que acompleixin amb les condicions d'execució i tenint en compte l'import mitjà estimat.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - Els ens locals són responsables de l'execució dels arranjaments, que comptaran amb l'assistència i el suport d'una Direcció Facultativa que es posa a llur disposició. La Direcció Facultativa s'encarregarà d'emetre l'informe de prescripció (amb el detall dels treballs a realitzar) i l'informe de validació i comprovació final.
- Més informació: www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Suport de Programes Socials

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20027