Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Recursos humans

Anàlisi i ordenació de la plantilla: dimensionament, composició, tecnificació, temporalitat i edat

Assistència als ens locals en la presa de decisions mitjançant la planificació estratègica dels seus recursos humans. L'objectiu és aportar productes, sistemes i eines per a la millora de la presa de desicions i la prestació dels serveis municipals. És un recurs per acompanyar a la reflexió de l'equip de govern en la gestió estratègica dels seus recursos humans actuals i de futur per tal de donar resposta a les necessitats, demandes i reptes existents en el municipi. En funció de les necessitats de l'ens, l'assitència pot incloure:

1) Anàlisi de la composició i dimensionament de la plantilla dels diferents serveis municipals
L'objectiu és determinar la composició i la dotació adequada dels serveis per a un ens local considerant les necessitats que es poden plantejar en el termini d'una o dues legislatures. Es fa referència a "la plantilla de futur", aquella que seria desitjable amb perspectiva a curt o mig termini.

2) Anàlisi de l'edat de tota la plantilla i la seva evolució i planificació de les vacants
S'analitza l'índex d'edat de la plantilla i es realitza una anàlisi per serveis identificant els llocs que previsiblement restaran vacants a 5-10 anys vista (segons necessitats dels ens locals) per jubilació dels ocupants, i es planifica la gestió i la identificació de potencial intern per al relleu de les vacants que si són necessàries i estratègiques per a l'organització.

3) Anàlisi de la temporalitat de la plantilla i pla d'ordenació de les places i ocupants
S'analitza l'índex de temporalitat de totes les places de la plantilla ocupades de forma temporal, mitjançant la revisió dels expedients de personal, amb l'objectiu d'elaborar un pla d'ordenació d'acord amb la situació de temporalitat dels seus ocupants i les prioritats de l'organització.

4) Anàlisi de l'estructura i el contingut de la plantilla de personal que actualment té l'organització segons normativa vigent.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Existència d'un departament de recursos humans com a unitat orgànica diferenciada: [50 punts].
- Existència de, com a mínim, una dotació d'1 tècnic associat a l'àmbit de recursos humans: [25 punts].
- Existència d'un suport administratiu assignat a l'àmbit de recursos humans: [15 punts].
50
Existència d'antecedents: es prioritzaran els municipis que no hagin rebut aquest tipus d'assistència l'any 2019 35
Es prioritzaran els municipis de fins a 5.000 habitants 15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-175, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-175-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 50 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 50 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Decret llei 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social;Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de seguretat social; Llei 15/2014, de 16 de desembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa; Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària i altres lleis de pressupostos generals, estatals i autonòmiques que siguin vigents en el marc de cada anualitat.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20023