Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable

Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament de la infraestructura verda local i l'ODS15

Elaboració d'un informe dirigit a aquells ens locals que vulguin millorar la qualitat dels serveis ecosistèmics dels espais lliures del seu territori, sigui en conjunt o d'un indret concret, tenint en compte els criteris d'implantació d'una infraestructura verda local i els que marca l'ODS 15. L'informe parteix d'un anàlisi exhaustiu de la zona, a partir d'informació inclosa al Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la província de Barcelona (www.sitxell.eu) i de treball de camp, i incorpora propostes de planificació i gestió molt útils per a processos de planificació urbanística i per a promoure projectes de conservació, restauració i millora del patrimoni natural.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de formalització del procés de planificació urbanística o sectorial
- S'ha sol·licitat un ajut per a aquest procés de planificació urbanística al Servei d'Urbanisme de la Diputació: [30 punts].
- S'ha iniciat i formalitzat oficialment el procés de planificació urbanística o sectorial: [25 punts].
- S'ha iniciat o es preveu formalitzar el procés de planificació urbanística o sectorial en 1 any com a màxim: [15 punts].
- No es preveu iniciar un procés de planificació urbanística o sectorial en el proper any: [0 punts].
30
Valor de conservació de la biodiversitat de l'àmbit territorial objecte d'anàlisi
- Alt: l'espai conté valors superiors a 0,6 de biodiversitat singular o algun hàbitat amb un valor botànic d'interès igual o superior a 6 [30 punts].
- Mitjà: l'espai conté valors màxims entre 0,4 i 0,6 de biodiversitat singular en un 45% o més de la superfície [15 punts].
- Baix: l'espai no compleix cap de les condicions anteriors [0 punts].
30
Valor estratègic per a la xarxa d'espais naturals protegits de l'àmbit territorial objecte d'anàlisi
- Alt: la zona conté (total o parcialment) un espai natural protegit [15 punts].
- Mitjà: la zona es troba contigua a municipis que tenen espais naturals protegits [7,5 punts].
- Baix: la zona no compleix cap de les condicions anteriors [0 punts].
15
Tram de població de l'ens local
- Menys de 1.000 habitants: [15 punts].
- Entre 1.000 i 5.000 habitants: [7,5 punts].
- Més de 5.000 habitants: [0 punts].
15
Grau de disponibilitat tècnica per a realitzar la recollida d'informació
. Alt: Disponibilitat de més de 15 hores d'acompanyament expert [10 punts].
. Mitjà: Disponibilitat d'entre 5 i 15 hores d'acompanyament expert [5 punts].
. Baix: Disponibilitat d'entre 0 i 5 hores d'acompanyament expert [0 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-126, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-126-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

El 80% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 50 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/03/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial

Tel. 934 022 896
ot.territorial@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20022