Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Provisió d'habitatge assequible i de qualitat

Adquisició d'habitatges

Finançament de projectes i activitats que tinguin com a objectiu l'adquisició de determinats habitatges sota dues línies d'actuació:
A. L'exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
B. La compra d'habitatges a preu per sota mercat. S'entén que el preu per sota mercat és inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d'HPO regulat en el Decret 75/2014 del Pla per al dret a l'habitatge.


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
Requisits si l'adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015
1) Requisits dels ajuntaments:
- Considerats amb demanda residencial forta i acreditada d'acord amb l'annex a la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.
2) Requisits dels habitatges:
- Superfície superior a 45m2 i inferior a 120m2
Requisits de les subvencions per la compra d'habitatges a preu per sota mercat
1) Requisits dels habitatges:
- Preu de venda inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d'HPO.
- Superfície superior a 45m2 i inferior a 120m2.
Valoracions complementàries, d'acord amb el que resulti de l'informe tècnic sobre l'estat de conservació annex a la sol·licitud
- El bon estat de conservació tant de l'habitatge com de l'edifici.
- El cost de la rehabilitació necessària per complir amb les condicions d'habitabilitat.
- L'estat d'ocupació de l'habitatge.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: - Certificació Intervenció/Secretaria de l'Ajuntament que estableixi la identificació dels habitatges objecte d'adquisició i la seva superfície, la identificació del titular actual dels habitatges, el preu de venda previst, les condicions de la transmissió i l'estat d'ocupació.
- Informe tècnic sobre l'estat de conservació de l'habitatge signat per tècnic competent: http://comunitatxslh.diba.cat/content/recurs-econ%C3%B2mic-adquisici%C3%B3-dhabitatges-model-dinforme-t%C3%A8cnic-de-valoraci%C3%B3-de-lestat-de-conse

- En cas d'Adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015, còpia de la resolució de l'Agència de l'habitatge de Catalunya mitjançant la qual s'acorda l'exercici del dret de tanteig del Decret llei 1/2015 sobre l'habitatge, en benefici del municipi o d'altres entitats vinculades que en depenen o de societats mercantils de capital íntegrament públic.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: En la sol·licitud ha de constar:
- L'actuació a realitzar (amb identificació de l'habitatge).
- La línia de suport que es sol·licita (exercici del dret de tanteig i retracte o compra a preu sota mercat).
- Preu d'adquisició de l'habitatge.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles:
Capítol 6. A excepció de: Despeses complementaries que no siguin el preu d'adquisició (notaria, registre propietat, impostos o altres)

Despesa subvencionable és la despesa d'inversió corresponent al preu d'adquisició de l'habitatge
Import màxim d'ajut: 35.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Escriptura pública de compra de l'habitatge.
Període d'execució i justificació: Execució anticipada: 01/10/2019 a 30/09/2020
Justificació fins 15/11/2020

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge; Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20018