Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Administració local

Adquisició de dispositius integrables a la plataforma Sentilo de la Diputació de Barcelona

Es dona suport per l'aprovisionament de dispositius compatibles amb els protocols estàndards d'intercanvi d'informació de la plataforma Sentilo de la Diputació de Barcelona com a elements de base que permetin integrar-hi les solucions de gestió urbana dels ens locals.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, viabilitat, planificació, execució i claredat expositiva
- El paràmetre s'acompleix satisfactòriament, incorporant el pressupost del fabricant [50 punts].
- El paràmetre s'acompleix notablement, la memòria concreta el fabricant i model de l'equipament previst [40 punts].
- El paràmetre s'acompleix correctament, aportant característiques funcionals de l'equipament a adquirir [30 punts].
- El paràmetre s'acompleix mínimament, hi ha una aprovació inicial del projecte [10 punts].
- El paràmetre s'acompleix deficientment, sense concretar suficientment l'abast del projecte o la planificació de recursos [5 punts].
- El paràmetre no s'acompleix: de la documentació presentada no se'n desprèn un projecte mínimament concebut [0 punts].
50
Priorització de les iniciatives que abastin la integració global d'un sistema urbà, l'eficiència energètica, la mobilitat urbana, servei de neteja de la via pública o medi ambient
- El paràmetre s'acompleix satisfactòriament, amb una afectació sobre la totalitat del municipi [50 punts].
- El paràmetre s'acompleix notablement, amb un abast molt ampli sobre el municipi [40 punts].
- El paràmetre s'acompleix acceptablement, integrant els diversos criteris [20 punts].
- El paràmetre s'acompleix mínimament, integrant un sol criteri o iniciativa [10 punts].
- El paràmetre no s'acompleix: l'abast del projecte no pretén integrar globalment cap criteri o iniciativa [0 punts].
50
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria explicativa que detalli els sistemes que es volen integrar (tipologia i volum de dispositius, fabricant, sistema de transmissió de dades, etc.), així com els objectius que es volen assolir amb la integració a Sentilo. Documentació acreditativa del grau de maduresa, viabilitat i execució del projecte.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles:
Capítol 6.

S'haurà de justificar amb les factures corresponents dels equips adquirits directament relacionats amb l'objecte del recurs.
Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Donar resposta al 90% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 6.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 6 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20016