Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Millora de l'organització dels ens locals

Adequacions retributives singulars i excepcionals de llocs de treball

L'objectiu del recurs és realitzar adequacions retributives singulars i excepcionals com a conseqüència de modificacions substancials del contingut funcional dels llocs de treball, o bé com a conseqüència de l'establiment de nous llocs de treball, sempre que es compleixi el requisit que l'ajuntament hagi mantingut degudament la política retributiva establerta en un procés de valoració realitzat amb el suport de Diputació de Barcelona.

Les tasques a realitzar són de caràcter tècnic i es condensen en un informe de modificació i en un estudi de valoració singular i excepcional del lloc de treball modificat.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Existència de responsable de recursos humans: [20 punts].
- Existència d'un interlocutor operatiu clar a l'ens local: [10 punts].
- Existència de lideratge/implicació de l'equip de govern: [10 punts].
40
Existència d'antecedents: haver emplenat l'enquesta de les retribucions del personal dels ajuntaments de la província de Barcelona 30
Existència d'antecedents: es prioritzaran els ens locals que hagin implantat recursos tècnics sol·licitats i finalitzats anteriorment 20
Existència d'antecedents: es prioritzaran els ens locals que no hagin rebut aquest tipus d'assistència els darrers dos anys 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: L'ens local només podrà presentar una única sol·licitud per al conjunt de recursos tècnics corresponents al programa "Millora de l'organització dels ens locals".

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 50 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 50 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa; Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària i altres lleis de pressupostos generals que siguin vigents en el marc de cada anualitat; Llei 19/2013, de 9 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20015