Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Museus i patrimoni cultural moble

Actuacions i projectes estratègics per als museus

Suport puntual a les actuacions i projectes estratègics per als museus adherits a la Xarxa de Museus Locals (XML), amb la finalitat de contribuir a millorar i promoure accions vinculades a la missió dels museus i a la seva projecció de futur.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de planificació estratègica i millora de la gestió
Proposta d'implementació del projecte en els propers 5 anys:
- sense proposta: [0 punts].
- proposta poc desenvolupada: [5 punts].
- proposta bastant desenvolupada: [10 punts].
- bon desenvolupament de la proposta: [15 punts].

Valoració de la innovació i la singularitat:
- sense proposta: [0 punts].
- proposta poc desenvolupada: [5 punts].
- bon desenvolupament de la proposta: [10 punts].

Valoració del grau de millora de la proposta:
- sense proposta de millora: [0 punts].
- inclou alguns elements de millora: [5 punts].
- proposta de millora molt adequada: [10 punts].
35
Grau de dotació i organització de recursos econòmics per garantir la viabilitat de l'actuació
Valoració de l'adequació del pressupost:
- gens adequat: [0 punts].
- poc adequat: [5 punts].
- bastant adequat: [10 punts].
- molt adequat: [15 punts].

Percentatge de cofinançament del projecte:
- pressupost sol·licitat inferior al 50%: [15 punts].
- pressupost sol·licitat del 50%: [10 punts].
- pressupost sol·licitat superior al 50%: [0 punts].
30
Grau de viabilitat i adequació tècnica de l'actuació
Valoració de l'adequació tècnica:
- gens adequada: [0 punts].
- poc adequada: [5 punts].
- bastant adequada: [10 punts].
- molt adequada: [15 punts].

Valoració de disponibilitat de mitjans tècnics per al seguiment i avaluació de l'actuació:
- sense mitjans tècnics: [0 punts].
- pocs mitjans tècnics: [5 punts].
- mitjans tècnics adequats: [10 punts].
25
Es prioritzaran els municipis de fins a 50.000 habitants
- Propostes de municipis de menys de 50.000 habitants: [10 punts].
- Propostes de municipis amb població igual o superior a 50.000 habitants: [0 punts].
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local adherit a la Xarxa de Museus Locals (XML) amb conveni vigent en el moment de presentar la sol·licitud. En cas que l'adhesió a la XML l'hagi formalitzat un ens instrumental, la sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.
Altres condicions: - Caldrà haver presentat a l'Oficina de Patrimoni Cultural el qüestionari de l'any 2018 del Cercle de comparació intermunicipal dels museus locals.
- Els museus que sol·licitin aquest recurs han d'estar adherits a la Xarxa de Museus Locals.
- Es pot sol·licitar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de sol·licitud.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Es podrà justificar per capítol 1 com a màxim el 25% de l'import de l'ajut atorgat.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Cultura

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20013