Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Territori i parcs naturals

Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana

Suport econòmic a l'execució d'actuacions que han d'estar incloses en plans o estudis de mobilitat urbana municipal. Aquestes actuacions han de ser en xarxa viària de titularitat municipal. Amb caràcter orientatiu i no limitatiu, les actuacions poden ser de millora dels itineraris de vianants, xarxa per a ciclistes, camins escolars, regulació de l'aparcament, implantació de zones 30 i pacificació de trànsit o millores del sistema de transport públic. Amb caràcter general, se subvencionaran actuacions de millora de la infraestructura. Seran elegibles projectes amb una inversió superior a 50.000 euros i inferior a 250.000 euros (IVA inclòs). Serà elegible tant la redacció del projecte com l'execució de l'obra.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Població
- Menys de 5.000 habitants [30 punts].
- De 5.000 a 10.000 habitants [20 punts].
- De 10.000 a 20.000 habitants [10 punts].
- Més de 20.000 habitants [5 punts].
30
Valoració de l'impacte de l'actuació sobre el canvi modal de la mobilitat municipal
- Si l'actuació inclou mesures "push and pull" [30 punts].
- Si inclou només mesures push o pull [15 punts].
- Si no inclou cap de les dues (Push or Pull) [0 punts]
- Nota: "push" equival a mesures per desincentivar l'ús del vehicle privat; "pull" equival a mesures d'incentivació de la mobilitat sostenible.
30
Grau de maduresa de l'actuació. Document executiu redactat (projecte o memòria valorada), estudi tècnic específic, nivell de definició de la fitxa de l'estudi o pla de mobilitat
- Si es disposa de projecte constructiu [20 punts].
- Si es disposa d'un estudi previ [15 punts].
- Si es disposa de la fitxa explicativa del PMUS [10 punts].
20
Inclusió de l'actuació en un estudi o pla de mobilitat urbana dirigit per la Diputació de Barcelona 10
Haver demanat ajut econòmic d'actuacions de plans i estudis de mobilitat urbana els 2 anys anteriors i no haver estat concedit 10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-163, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-163-20.pdf
L'ens ha de facilitar: El document on estigui inclosa l'actuació pla o estudi de mobilitat i els documents que ajudin a valorar el grau de maduresa: estudi previ, memòria valorada o projecte constructiu.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Se subvencionaran actuacions de millora de la infraestructura.Seran elegibles projectes amb una inversió superior a 50.000 euros i inferior a 250.000 euros (IVA inclòs).

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%
Per les actuacions entre 50.000 i 100.000 euros, les aportacions seran al 50% entre l'ens i la Diputació. Per a les actuacions de més de 100.000 euros, l'aportació de la Diputació és fixa de 50.000 euros (IVA inclòs). Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles:
Capítol 6.
Import màxim d'ajut: 50.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució diferida: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació voluntària fins al 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 31/03/2022
Altres condicions d'execució i justificació: Es considera condició indispensable per a la justificació de la despesa la presentació d'una fotografia de l'obra acabada.

Donar resposta al 70% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Acord de govern GOV/127/2014, pel qual s'aprova el Pla de millora de la qualitat de l'aire; Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les directrius generals de mobilitat; Decret 344/2006, de 19 de setembre, d'avaluació de mobilitat generada; Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018; Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local

Tel. 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20012