Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Sensibilització, participació i divulgació ambiental

Activitats d'educació ambiental en sistemes aquàtics continentals. Va d'aigua

Suport econòmic del programa "Va d'aigua" per desenvolupar projectes i activitats d'educació ambiental en rius, rieres o basses. L'objectiu d'enguany és impulsar activitats per capacitar la ciutadania (tots els públics) per actuar a favor dels valors d'aquests ecosistemes. Els projectes s'han de fer sobre sistemes aquàtics continentals fora de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació, i l'activitat ha d'estar vinculada a un equipament o projecte d'educació ambiental d'un ens local.
Concretament es donarà suport a:
- Activitats destinades a públic escolar, entitats de l'educació no formal i públic familiar
- Projectes d'aprenentatge servei en ecosistemes aquàtics continentals
- Activitats de divulgació científica, jornades i conferències
- Activitats de foment del voluntariat
- Organtizació d'actes i esdeveniments lúdics i divulgatius
- Elaboració de material educatiu i divulgatiu que pugui ser replicable per altres municipis
- Elaboració d'itineraris i altres materials per a la divulgació dels valors naturals dels ecosistemes aquàtics continentals.
- Altres actuacions de divulgació dels valors ambientals, socials i econòmics dels ecosistemes aquàtics continentals.

Per més informació: www.diba.cat/en/web/mediambient/va-d-aigua


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes d'innovació, planificació, interès estratègic i beneficis potencials per l'ecosistema aquàtic destinatari
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· Planificació i detall de l'activitat: fins a 10 punts
· Innovació i originalitat de l'activitat: fins a 15 punts
· Beneficis per l'ecosistema destinatari: fins a 15 punts
· Diversitat de públic destinatari. Es valorarà que no només sigui públic escolar: fins a 10 punts
50
Grau de transferibilitat a altres ens
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que sigui transferible a altres ens: 10 punts
· Acceptar compartir la informació amb altres ens locals: 15 punts
25
Grau de desenvolupament de mecanismes de participació de la societat civil i dels agents locals
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· Els elements de difusió de l'activitat fins a 5 punts
· Els mecanismes de participació previstos: fins a 10 punts
15
Vinculació de l'ajuntament a la Comissió sobre Ambients Aquàtics Continentals de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que formi part de la Comissió sobre Ambients Aquàtics Continentals de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: 10 punts
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-003, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-003-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-011, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-011-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Verificar o requerir l'esmena del 95% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20007