Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Sensibilització, participació i divulgació ambiental

Activitats d'educació ambiental en sistemes aquàtics continentals. Va d'aigua

Suport econòmic del programa "Va d'aigua" per desenvolupar projectes i activitats d'educació ambiental en rius, rieres o basses. L'objectiu d'enguany és impulsar activitats per capacitar la ciutadania (tots els públics) per actuar a favor dels valors d'aquests ecosistemes. Els projectes s'han de fer sobre sistemes aquàtics continentals fora de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació, i l'activitat ha d'estar vinculada a un equipament o projecte d'educació ambiental d'un ens local.
Concretament es donarà suport a:
- Activitats destinades a públic escolar, entitats de l'educació no formal i públic familiar
- Projectes d'aprenentatge servei en ecosistemes aquàtics continentals
- Activitats de divulgació científica, jornades i conferències
- Activitats de foment del voluntariat
- Organtizació d'actes i esdeveniments lúdics i divulgatius
- Elaboració de material educatiu i divulgatiu que pugui ser replicable per altres municipis
- Elaboració d'itineraris i altres materials per a la divulgació dels valors naturals dels ecosistemes aquàtics continentals.
- Altres actuacions de divulgació dels valors ambientals, socials i econòmics dels ecosistemes aquàtics continentals.

Per més informació: www.diba.cat/en/web/mediambient/va-d-aigua


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes d'innovació, planificació, interès estratègic i beneficis potencials per l'ecosistema aquàtic destinatari
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· Planificació i detall de l'activitat: fins a 10 punts
· Innovació i originalitat de l'activitat: fins a 15 punts
· Beneficis per l'ecosistema destinatari: fins a 15 punts
· Diversitat de públic destinatari. Es valorarà que no només sigui públic escolar: fins a 10 punts
50
Grau de transferibilitat a altres ens
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que sigui transferible a altres ens: 10 punts
· Acceptar compartir la informació amb altres ens locals: 15 punts
25
Grau de desenvolupament de mecanismes de participació de la societat civil i dels agents locals
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· Els elements de difusió de l'activitat fins a 5 punts
· Els mecanismes de participació previstos: fins a 10 punts
15
Vinculació de l'ajuntament a la Comissió sobre Ambients Aquàtics Continentals de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que formi part de la Comissió sobre Ambients Aquàtics Continentals de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: 10 punts
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-003, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-003-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-011, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-011-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Verificar o requerir l'esmena del 95% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20007