Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Sensibilització, participació i divulgació ambiental

Activitats de sensibilització i educació ambiental

El recurs té per objectiu el disseny i el desenvolupament d'activitats d'educació i sensibilització ambiental en els municipis, en dos gran àmbits temàtics d'actualitat i on els ens locals tenen una important capacitat d'actuació:
- Accions de sensibilització ambiental per a l'acció climàtica, tant de les accions que desenvolupament l'ajuntament com de divulgació general per a la transició energètica, l'adaptació al canvi climàtic i l'emergència climàtica.
- Accions per a la prevenció de residus (especialment els plàstics d'un sol ús). No s'inclouren activitats de sensibilització per a la recollida selectiva.

Aquest recurs també va destinat a donar suport a la celebració de fires i festivals especialitzats en la temàtica ambiental i activitats en les quals participin diferents agents de la societat civil local. L'objectiu d'aquests esdeveniments ha de ser acostar a la ciutadania la necessitat d'actuar a favor del medi ambient i difondre iniciatives locals en aquest sentit.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'activitat en termes d'innovació, concepció, interès estratègic i públic destinatari
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· Ajust de l'activitat o projecte a l'àmbit temàtic seleccionat: fins a 10 punts
· Innovació i originalitat de l'activitat: fins a 15 punts
· Interès estratègic de l'activitat i objectiu que persegueix: fins a 15 punts
· Diversitat de públic destinatari. Es valorarà que no només sigui públic escolar: fins a 10 punts
50
Grau de vinculació a una política ambiental municipal
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que estigui vinculat a un projecte o política municipal: 10 punts
· El fet que es desenvolupi de manera transversal amb altres àrees: 10 punts
20
Grau de transferibilitat a altres ens
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que sigui transferible a altres ens: 5 punts
· Acceptar compartir la informació amb altres ens locals: 10 punts
15
Grau de desenvolupament de mecanismes de participació de la societat civil i dels agents locals
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· Els elements de difusió de l'activitat fins a 5 punts
· Els mecanismes de participació previstos: fins a 10 punts
15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-002, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-002-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 5.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-010, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-010-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: Caldrà adjuntar o enllaçar el material de generat per l'activitat de sensibilització (pdf dels materials editats, fotografies, enllaços de les noticies generades, triptics o cartells de difusió).

Verificar o requerir l'esmena del 95% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20006