Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Sensibilització, participació i divulgació ambiental

Activitats de sensibilització i educació ambiental

El recurs té per objectiu el disseny i el desenvolupament d'activitats d'educació i sensibilització ambiental en els municipis, en dos gran àmbits temàtics d'actualitat i on els ens locals tenen una important capacitat d'actuació:
- Accions de sensibilització ambiental per a l'acció climàtica, tant de les accions que desenvolupament l'ajuntament com de divulgació general per a la transició energètica, l'adaptació al canvi climàtic i l'emergència climàtica.
- Accions per a la prevenció de residus (especialment els plàstics d'un sol ús). No s'inclouren activitats de sensibilització per a la recollida selectiva.

Aquest recurs també va destinat a donar suport a la celebració de fires i festivals especialitzats en la temàtica ambiental i activitats en les quals participin diferents agents de la societat civil local. L'objectiu d'aquests esdeveniments ha de ser acostar a la ciutadania la necessitat d'actuar a favor del medi ambient i difondre iniciatives locals en aquest sentit.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'activitat en termes d'innovació, concepció, interès estratègic i públic destinatari
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· Ajust de l'activitat o projecte a l'àmbit temàtic seleccionat: fins a 10 punts
· Innovació i originalitat de l'activitat: fins a 15 punts
· Interès estratègic de l'activitat i objectiu que persegueix: fins a 15 punts
· Diversitat de públic destinatari. Es valorarà que no només sigui públic escolar: fins a 10 punts
50
Grau de vinculació a una política ambiental municipal
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que estigui vinculat a un projecte o política municipal: 10 punts
· El fet que es desenvolupi de manera transversal amb altres àrees: 10 punts
20
Grau de transferibilitat a altres ens
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· El fet que sigui transferible a altres ens: 5 punts
· Acceptar compartir la informació amb altres ens locals: 10 punts
15
Grau de desenvolupament de mecanismes de participació de la societat civil i dels agents locals
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari corresponent:
· Els elements de difusió de l'activitat fins a 5 punts
· Els mecanismes de participació previstos: fins a 10 punts
15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-002, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-002-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 5.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-010, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-010-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: Caldrà adjuntar o enllaçar el material de generat per l'activitat de sensibilització (pdf dels materials editats, fotografies, enllaços de les noticies generades, triptics o cartells de difusió).

Verificar o requerir l'esmena del 95% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20006