Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Arxius municipals i patrimoni documental local

Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals

Suport a les activitats dels arxius municipals adherits a la Central de Serveis Tècnics (CST) de la Xarxa d'Arxius Municipals, i impuls de projectes de cooperació entre arxius adherits i de projectes únics i innovadors.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'innovació, viabilitat i adequació tècnica de l'actuació
Valoració del nivell de desenvolupament de la proposta d'innovació:
- sense proposta: [0 punts].
- proposta poc desenvolupada: [5 punts].
- proposta bastant desenvolupada: [10 punts].
- bon desenvolupament de la proposta: [15 punts].

Valoració de la viabilitat:
- poc viable: [0 punts].
- projecte viable: [5 punts].

Valoració de l'adequació tècnica:
- poc adequada: [0 punts].
- bastant adequada: [3 punts].
- molt adequada: [5 punts].
25
Grau d'aprofitament i col·laboració amb ens adherits a la Xarxa d'Arxius Municipals d'altres municipis
- Amb més de 2 ens adherits a la XAM: [20 punts].
- Amb 2 ens adherits a la XAM: [15 punts].
- Amb 1 ens adherit a la XAM: [10 punts].
20
Presentació d'un únic projecte 20
Es prioritzaran els municipis de fins a 20.000 habitants
- Propostes de municipis de menys de 20.000 habitants: [20 punts].
- Propostes de municipis amb població igual o superior a 20.000 habitants: [0 punts].
20
Grau de dotació i organització de recursos econòmics per garantir la viabilitat de l'actuació
- Subvenció sol·licitada inferior al 20% del total del projecte: [15 punts].
- Subvenció sol·licitada entre el 30% i el 20 % del total del projecte: [10 punts].
- Subvenció sol·licitada entre el 40% i el 31 % del total del projecte: [5 punts].
- Subvenció sol·licitada superior al 40% del total del projecte: [0 punts].
15
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local adherit a la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) amb conveni vigent en el moment de presentar la sol·licitud. En cas que l'adhesió a la XAM l'hagi formalitzat un ens instrumental, la sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.
Altres condicions: - Caldrà haver presentat a l'Oficina de Patrimoni Cultural l'enquesta anual de la Central de Serveis Tècnics de l'any 2019.
- Per a activitats que es realitzin conjuntament, caldrà presentar un únic justificant signat per tots els arxius que participen, així com el pressupost propi de l'activitat conjunta.
- Els municipis de fins a 20.000 habitants poden sol·licitar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de sol·licitud.
- No seran despeses elegibles les relatives amb el manteniment i funcionament ordinari de l'arxiu.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: Els municipis de més de 20.000 habitants.
Capítol 2.
Capítol 4.

- Els municipis de fins a 20.000 habitants poden justificar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de l'ajut atorgat.
- No seran despeses elegibles les relatives al manteniment i funcionament ordinari de l'arxiu.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Cultura

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20004