Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Desenvolupament cultural local

Activitats culturals de les festes majors

Suport al desenvolupament d'activitats de caràcter cultural en el marc de la festa major del municipi. Inclou el suport a activitats de difusió cultural i artística, promoció de la lectura, difusió del patrimoni i promoció d'activitats culturals en col·laboració amb el teixit associatiu local.

L'objectiu del fons és facilitar al màxim la tramitació dels ajuts i assolir la màxima cobertura territorial possible. La distribució dels ajuts s'estableix a través d'una ràtio per habitant prenent com a referència les dades de població oficial, i amb una aportació mínima de 1.000 euros per municipi per tal d'afavorir els municipis més petits.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.


Destinataris:
Ajuntaments

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Import mínim de l'ajut: 1.000 euros, sense perjudici que l'acceptació sigui per un import inferior.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-20, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-002-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Es pot justificar per capítol 1 fins al 30% de l'import de l'ajut, com a màxim. Només es consideren despeses elegibles les relacionades directament amb les activitats culturals de la festa major.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-020, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-020-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anticipada: 01/10/2019 a 30/09/2020
Justificació fins 15/11/2020
Altres condicions d'execució i justificació: - Cal incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona en els materials de difusió de la festa major.
- Els ajuts iguals o inferiors a 2.000 euros queden exempts de presentar la memòria tècnica i poden acollir-se a la justificació de despeses simplificada amb el formulari C4-005-20.

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i d'associacionisme cultural; Llei 11/2009, de 6 de juliol d'espectacles públics i activitats recreatives.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Cultura

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Estudis i Recursos Culturals

Tel. 934 022 565
o.estudisrc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20003