Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Cooperació al desenvolupament

Accions d'Educació per al Desenvolupament (EpD)

Es dona suport a accions d'Educació per al Desenvolupament en els àmbits de la sensibilització, formació i incidència, amb l'objectiu de promoure una ciutadania global conscient, crítica i compromesa amb els drets humans, la promoció de la pau i la consecució de l'Agenda 2030 i els ODS, a escala internacional.

Les activitats següents tindran caràcter preferent:
- Exposicions
- Conferències
- Cursos i tallers
- D'altres que tinguin valor afegit o innovador.

Les activitats hauran d'encabir-se en alguna de les següents temàtiques i treballar-les des d'una dimensió internacional i de ciutadania global:
- La defensa i promoció dels drets humans, amb especial atenció als col·lectius més vulnerabilitzats.
- La construcció de pau i la prevenció de la violència.
- La lluita contra les desigualtats de gènere.
- La sostenibilitat econòmica, social i ambiental dels models de producció i consum.
- Les desigualtats i interdependències entre nord i sud globals
- Les migracions i el dret al refugi.
- La cooperació descentralitzada pública.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació
- Grau de detall, claredat i coherència de l'actuació: [25 punts].
- Grau d'alineament de les activitats envers l'assoliment de l'objectiu del recurs: [20 punts].
45
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Grau de claredat i detall del pressupost i del compliment dels límits i requisits: [20 punts].
- Grau de coherència i proporcionalitat del pressupost envers les accions previstes: [20 punts].
- Adequació dels recursos humans destinats a l'actuació: [5 punts].
45
Correspondencia amb els continguts preferents que consten en la descripció del recurs 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-180, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-180-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local, excepte en el cas de sol·licitud conjunta en què l'ens encarregat de gestionar-la podrà presentar una sol·licitud més.
Altres condicions: - La sol·licitud d'aquest recurs és incompatible amb la sol·licitud del recurs "Plans municipals d'Educació per al Desenvolupament (EpD)"
- Totes les accions incloses hauran de tenir una dimensió internacional orientada a la construcció de ciutadania global i impuls de la solidaritat. Queden excloses, per tant, aquelles accions que, malgrat tractin una de les temàtiques indicades, no incloguin aquesta dimensió.
- La sol·licitud ha de permetre poder aplicar l'import mínim de l'ajut.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants, els consells comarcals i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a personal tècnic propi dedicat directament a la realització de les accions. L'import imputable a la Diputació de Barcelona no podrà superar el 20% de l'aportació atorgada per la Diputació de Barcelona.
Capítol 2. A excepció de: Despeses de càterings, beques, finançament d'estudis d'investigació, colònies, estades, concerts, accions de captació i/o recollida de fons i de materials i bitllets d'avió. Els premis només seran elegibles quan consisteixin en productes de comerç just, fins un màxim de 1.500euros.


Són despeses directes subvencionables les que es troben directament vinculades a l'execució de l'acció i que fan possible la consecució dels objectius i les finalitats que fonamenten l'atorgament del present recurs.
Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-044, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-044-20.pdf
La justificació haurà d'anar acompanyada de fotografies de les activitats realitzades i còpia dels materials de difusió de les activitats.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: Import mínim d'ajut: 1.000 euros.

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20002