Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Cooperació al desenvolupament

Accions d'Educació per al Desenvolupament (EpD)

Es dona suport a accions d'Educació per al Desenvolupament en els àmbits de la sensibilització, formació i incidència, amb l'objectiu de promoure una ciutadania global conscient, crítica i compromesa amb els drets humans, la promoció de la pau i la consecució de l'Agenda 2030 i els ODS, a escala internacional.

Les activitats següents tindran caràcter preferent:
- Exposicions
- Conferències
- Cursos i tallers
- D'altres que tinguin valor afegit o innovador.

Les activitats hauran d'encabir-se en alguna de les següents temàtiques i treballar-les des d'una dimensió internacional i de ciutadania global:
- La defensa i promoció dels drets humans, amb especial atenció als col·lectius més vulnerabilitzats.
- La construcció de pau i la prevenció de la violència.
- La lluita contra les desigualtats de gènere.
- La sostenibilitat econòmica, social i ambiental dels models de producció i consum.
- Les desigualtats i interdependències entre nord i sud globals
- Les migracions i el dret al refugi.
- La cooperació descentralitzada pública.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació
- Grau de detall, claredat i coherència de l'actuació: [25 punts].
- Grau d'alineament de les activitats envers l'assoliment de l'objectiu del recurs: [20 punts].
45
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Grau de claredat i detall del pressupost i del compliment dels límits i requisits: [20 punts].
- Grau de coherència i proporcionalitat del pressupost envers les accions previstes: [20 punts].
- Adequació dels recursos humans destinats a l'actuació: [5 punts].
45
Correspondencia amb els continguts preferents que consten en la descripció del recurs 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-180, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-180-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local, excepte en el cas de sol·licitud conjunta en què l'ens encarregat de gestionar-la podrà presentar una sol·licitud més.
Altres condicions: - La sol·licitud d'aquest recurs és incompatible amb la sol·licitud del recurs "Plans municipals d'Educació per al Desenvolupament (EpD)"
- Totes les accions incloses hauran de tenir una dimensió internacional orientada a la construcció de ciutadania global i impuls de la solidaritat. Queden excloses, per tant, aquelles accions que, malgrat tractin una de les temàtiques indicades, no incloguin aquesta dimensió.
- La sol·licitud ha de permetre poder aplicar l'import mínim de l'ajut.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants, els consells comarcals i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a personal tècnic propi dedicat directament a la realització de les accions. L'import imputable a la Diputació de Barcelona no podrà superar el 20% de l'aportació atorgada per la Diputació de Barcelona.
Capítol 2. A excepció de: Despeses de càterings, beques, finançament d'estudis d'investigació, colònies, estades, concerts, accions de captació i/o recollida de fons i de materials i bitllets d'avió. Els premis només seran elegibles quan consisteixin en productes de comerç just, fins un màxim de 1.500euros.


Són despeses directes subvencionables les que es troben directament vinculades a l'execució de l'acció i que fan possible la consecució dels objectius i les finalitats que fonamenten l'atorgament del present recurs.
Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-044, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-044-20.pdf
La justificació haurà d'anar acompanyada de fotografies de les activitats realitzades i còpia dels materials de difusió de les activitats.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: Import mínim d'ajut: 1.000 euros.

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20002