Fitxa del recurs

Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda
Territori i parcs naturals

Finançament del transport escolar de la campanya 'Coneguem els nostres parcs 2020'

El recurs té per objectiu fomentar la participació escolar en activitats d'educació i sensibilització ambiental mitjançant la convocatòria de subvencions adreçades als ajuntaments de la província de Barcelona per ajudar a finançar les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres d'ensenyament primari que realitzin visites als espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, en el marc del programa d'educació ambiental "Coneguem els nostres parcs" 2019-2020.


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
Les subvencions s'atorgaran a tots els sol·licitants que acompleixin els requeriments establerts a la corresponent convocatòria

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: La documentació a presentar consisteix en una sol·licitud de subvenció i annexos, disponible a l'apartat "subvencions a centres escolars" de la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona:
https://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/centres-educatius

Condicions d'execució i justificació

Documentació per a la justificació: La documentació necessària per a la justificació consisteix en una memòria de l'activitat i un certificat justificatiu de les despeses realitzades i està disponible a l'apartat de "subvencions a centres escolars" de la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona:
https://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/centres-educatius
Període d'execució i justificació: Execució: 07/01/2020 a 30/06/2020
Justificació 2020: 30/10/2020
Altres condicions d'execució i justificació: D'acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la convocatòria haurà de tramitar-se a través de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complementació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, per l'alcalde - president o pel regidor delegat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyada de la documentació exigida a la convocatòria.

Normativa aplicable:

  • Bases específiques de la convocatòria "Conenguem els nostres parcs 2020", d'acord amb l'article 23.2.a) de l'Ordenança general de subvencions, aprovada el 30 de març de 2017 pel Ple de la Diputació de Barcelona.
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Coneguem els nostres parcs 2020
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
21/11/2019 a 19/12/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Espais Naturals

Tel. 934 022 425
gs.espaisn@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19413