Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Administració local

Assessorament jurídic en la gestió de recursos humans

Assessorament en els tràmits jurídics necessaris per donar resposta a problemàtiques organitzatives i de gestió de personal derivades del desenvolupament i funcionament dels serveis municipals, i del marc normatiu i organitzatiu establert i aplicable a cada entitat.

L'assessorament jurídic consistirà en el lliurament d'un document que incorporarà en línies generals el contingut i él desenvolupament realitzat i, podrà culminar, a petició de l'entitat sol·licitant i prèvia valoració de la viabilitat tècnica, en l'emissió d'un informe jurídic.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
Nombre de personal tècnic dedicat a l'àmbit de recursos humans:
- de 0 a 1: [60 punts].
- de 2 a 3: [30 punts].
- més de 3: [20 punts].
60
Viabilitat tècnica de la petició
- Es valorarà que l'ens faciliti la informació prèvia d'estudi, de treball de camp intern, en la mateixa sol·licitud sobre la qual demanen l'assessorament.
20
Connexió o antencedents amb altres assistències
Es valorarà l'assistència quan tingui relació amb una altra de precedent, o amb consultes i o treballs del Servei d'Assistència Jurídica en Recursos Humans.
10
Ordre d'arribada de la sol·licitud
- Es valorarà positivament que la sol·licitud es presenti en una data que permeti preparar l'assistència per part de la Diputació.
10
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per semestre i per ens.
Altres condicions: - S'estudiarà la viabilitat de l'assistència i la prestació presencial i documental.
- L'ens haurà de fer el contacte previ exposant les necessitats i concretant la petició mitjançant correu electrònic adreçat a la bústia del servei: s.sajrh@diba.cat, sempre abans de fer la sol·licitud.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, pel qual s' aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya; Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'estatut dels treballadors; entre d'altra normativa relacionada en matèria de funció pública.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 31/12/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Jurídica en Recursos Humans

Tel. 934 022 276
s.sajrh@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
193740