Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Defensa judicial

S'ofereix el servei de defensa judicial dels ens locals en els procediments en què són part, preferentment els de caràcter contenciós administratiu, civil o laboral. Va especialment adreçat als municipis de menor capacitat econòmica i gestió.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
L'objecte del litigi no pot donar suport o rebutjar la impugnació d'actes i acords municipals per part dels membres de les corporacions que hi hagin votat en contra
L'objecte del litigi no pot ser la impugnació d'actes i acords municipals per part de l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya
El litigi no pot ser contra altres entitats locals o contra aquesta Diputació

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: - Sol·licitud electrònica de l'Alcaldia/Presidència adreçada a la Presidència de la Diputació de Barcelona
- Notificació electrònica per la qual s'acorda comparèixer al procediment, designar representant i nomenar el lletrat o lletrada que designi la Diputació per dur a terme la defensa
- Còpia digital i certificada de la citació judicial amb tots els seus annexes
- Còpia digital i certificada de l'expedient judicial, si és el cas.

Normativa aplicable:

  • Reglament sobre l'assistència jurídica, econòmica i tècnica de la Diputació de Barcelona.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil; Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis Tots els trams.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Assistència Jurídica Local

Tel. 934 022 205
s.assistenciajl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19334