Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Assessorament jurídic administratiu

S'ofereix assessorament jurídic administratiu sobre qüestions relacionades amb qualsevol de les competències que exerceixen els ens locals, o en general, amb la defensa dels seus drets i béns. Es materialitza en la redacció de dictàmens o informes jurídics; notes informatives; intervenció en la redacció de convenis, ordenances, reglaments, propostes de resolució i altres documents de contingut jurídic.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
L'objecte de la petició ha de ser sobre un supòsit concret, no genèric
L'objecte de la petició no ha d'estar relacionada amb l'àmbit de Recursos humans

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Sol·licitud electrònica de l'Alcaldia o Presidència adreçada a la Presidència de la Diputació de Barcelona i documentació necessària que permeti un coneixement adequat de la qüestió plantejada.

Normativa aplicable:

  • Reglament sobre l'assistència jurídica, econòmica i tècnica de la Diputació de Barcelona.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis Tots els trams.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Assistència Jurídica Local

Tel. 934 022 205
s.assistenciajl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19332