Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Accessibilitat i mobilitat

Millora general de carreteres

Es confereix suport a peticions municipals de millores locals de les carreteres, millora d'interseccions i d'accessos, millores puntuals de revolts, eixamplament de ponts, noves carreteres, etc.

Més informació a: http://xarxamobal.diba.cat/mobal/cat/home/home.asp


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
Formalització de la sol·licitud i que les carreteres s'integrin a la xarxa local titularitat de la Diputació de Barcelona

Normativa aplicable:

  • Conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a l'impuls del viari local (2010)
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres; Decret 310/2006, de 25 de juliol, pel qual s'aprova el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Xarxa local de carreteres
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició d'inversions

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Tel. 934 022 479
gs.infraestvm@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19331