Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Estudi, projecte i construcció d'itineraris de vianants

Es confereix suport a la mobilitat no motoritzada associada a les carreteres de la xarxa local titularitat de la Diputació de Barcelona estudiant, a petició municipal, aquells trams de carretera que poden donar servei a una mobilitat quotidiana de vianants i ciclistes. Es prioritzen aquelles actuacions de petits i mitjans recorreguts per a donar accés a nuclis i/o equipaments que estiguin planificats, que tinguin una forta demanda, amb problemes de seguretat viària, etc.

Més informació a: http://xarxamobal.diba.cat/mobal/cat/home/home.asp


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
Formalització de la sol·licitud i que les carreteres s'integrin a la xarxa local titularitat de la Diputació de Barcelona

Normativa aplicable:

  • Conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a l'impuls del viari local (2010)
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres; Decret 310/2006, de 25 de juliol, pel qual s'aprova el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Xarxa local de carreteres
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Tel. 934 022 479
gs.infraestvm@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19330