Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Subvencions en concurrència per a l'adquisició d'habitatges

Finançament de projectes i activitats que tinguin com a objectiu l'adquisició de determinats habitatges sota dues línies d'actuació:
A. L'exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària. De conformitat amb l'article 2.2.a) de dita disposició, el dret de tanteig i retracte l'exerceix la Generalitat en benefici de l'ajuntament, motiu pel qual s'estableix la subvenció en favor d'aquests.
B. La compra d'habitatges a preu per sota mercat. S'entén que el preu per sota mercat és inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d'HPO regulat en el Decret 75/2014 del Pla per al dret a l'habitatge.

Amb data 30 de maig de 2019 es tanca la sol·licitud per esgotament del crèdit destinat a la convocatòria.


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
Requisits de les subvencions per l'adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015
Requisits de les subvencions per la compra d'habitatges a preu per sota mercat

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: 1. Formulari de dades tècniques a annexar a la sol·licitud electrònica.
2. Certificació Intervenció/Secretaria de l'Ajuntament que estableixi la identificació de/dels l'habitatge/s objecte de transmissió i la seva superfície, la identificació del titular actual de/dels l'habitatge/s, el preu de venda previst, les condicions de la transmissió i l'estat d'ocupació.
3. Informe tècnic sobre l'estat de conservació de l'habitatge, amb el contingut mínim que consta en el model que s'adjunta com annex a la convocatòria, signat per tècnic competent.

Més informació i documents de sol·licitud a: http://comunitatxslh.diba.cat/
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: En la sol·licitud ha de constar:
- L'actuació a realitzar
- La línia de suport que es sol·licita (exercici del dret de tanteig i retracte o compra a preu sota mercat)
- L'import total de la despesa subvencionable (preu d'adquisició).
- En el cas de petició d'avançament de l'import de la subvenció, caldrà indicar-ho de forma motivada.
- La data d'inici del període de sol·licitud és estimada ja que dependrà de quan es publiqui la convocatòria al BOP.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa inversora del capital pressupostari:
Capítol 6. A excepció de: despeses complementaries que no siguin el preu d'adquisició (notaria, registre propietat, impostos o altres ).

Despesa subvencionable és la despesa d'inversió corresponent al preu d'adquisició de l'habitatge.
Import màxim d'ajut: 30.000 €
Documentació per a la justificació: a) Certificat de justificació signat electrònicament pel secretari/nterventor que ha d'acreditar les despeses i el cost total de l'actuació. Descarregueu-lo a: http://bit.ly/compte_justificatiu_subvencions_ens_locals_2019
b) Una memòria de l'actuació.
C) Còpia de l'escriptura o del document públic d'adquisició de l'habitatge
Període d'execució i justificació: Execució: 01/11/2018 a 31/10/2019

Justificació 2019: 30/11/2019
Altres condicions d'execució i justificació: - Habitatges adquirits entre l'1 de novembre de 2018 i el 31 d'octubre de 2019.

Normativa aplicable:

  • Bases de la convocatòria; Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions; Ordenança General de Subvencions de Diputació de BarcelonaDecret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge; Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Subvencions en concurrència per a l'adquisició d'habitatges 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 30/09/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19320