Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Administració local

Concessió de beques a empleats per a la realització d'accions formatives en d'altres institucions

En base a convenis subscrits entre la Diputació de Barcelona i d'altres institucions, s'ofereixen beques per cursar estudis de segons cicle i/o accions formatives organitzades per altres institucions que tenen cost de matrícula.

Aquest tipus de servei està reservat als ens locals adherits al Pla agrupat de la Diputació de Barcelona.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
En funció de cada convocatòria varia el barem de valoració 100

Condicions d'execució i justificació

Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2020
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020
Justificació 2020: 01/02/2021 a 31/03/2021

Normativa aplicable:

  • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció públic; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Formació no planificada
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Direcció Serveis de Formació

Tel. 934 049 300
ds.formacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19318