Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Administració local

Espai xarxa CORH de la Comunitat de Recursos Humans

La xarxaCORH és una plataforma formada pels comandaments de departaments de recursos humans de 72 ens locals de la província que comparteixen informació, coneixement i eines de treball per al seu benefici mutu. Esdevé una xarxa relacional de gestors de personal que promou el sentiment de pertinença i confiança dels seus membres.
Les raons que justifiquen la plataforma de la xarxaCORH són:

- Crear aliances formals entre els responsables de departaments de recursos humans per compartir informació, coneixements i experiències.
- Dissenyar eines de gestió o estàndards de recursos humans compartides i contrastades entre els seus membres.
- Crear un espai fix per poder compartir dades, indicadors de gestió, condicions de treball, etc.
- Aprofitar els rendiments creixents que genera pertànyer a una xarxa relacional, creant nou coneixement i noves eines per a la millora de la presa decisions en les seves organitzacions.
- Empoderar als responsables de recursos humans per a desenvolupar el seu rol dins de l'organització amb més eines i més coneixement.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Muncipis amb una població superior als 12.000 habitants 50
Tenir identificat un referent o responsable de la gestió del departament de recursos humans en la seva estructura organitzativa 50

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Número d'habitants del municipi, Plantilla de personal i Relació de Llocs de treball.

Normativa aplicable:

  • Conveni d'adhesió Tipus aprovat pel Ple de la Diputació on s'estableixen les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran de regir la prestació per la Diputació
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la seguretat social;Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de seguretat social; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Conveni-Tipus sobre l'adhesió dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona a la xarxa CORH
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Direcció i Administració de Recursos Humans

Tel. 934 049 360
s.arhsg@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19311