Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Regulació de la societat de la informació

Consultoria en protecció de dades

Resolució de consultes, en supòsits concrets, que es puguin generar en l'aplicació de la normativa de protecció de dades.
Accés a la comunitat de pràctica "Comunitat virtual en protecció de dades" de la Diputació de Barcelona.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Sol·licitud provinent del referent en protecció de dades de l'ens

Normativa aplicable:

  • Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al al tratament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19306