Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Administració local

Consultoria en protecció de dades

Resolució de consultes, en supòsits concrets, que es puguin generar en l'aplicació de la normativa de protecció de dades.
Accés a la comunitat de pràctica "Comunitat virtual en protecció de dades" de la Diputació de Barcelona.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Sol·licitud provinent del referent en protecció de dades de l'ens

Normativa aplicable:

  • Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al al tratament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19306