Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Targeta Moneder d'Impacte Social

Amb aquest programa es pretén facilitar a aquelles persones, usuàries dels serveis socials municipals que rebin ajuts econòmics d'alimentació, l'accés a lálimentació fresca i altres productes de necessitats bàsiques (higiene personal, bolquers, etc.) i accedir al pagament de les despeses de farmacia, òptica i material escolar, mitjançant una targeta moneder, d'ús exclusiu en sectors relacionats amb els àmbits descrits.
La finalitat principal es dotar d'una nova modalitat de pagament dels ajuts descrits, d'una forma més racional i eficient consistent amb una targeta moneder, dins el circuit actual de suport a les persones usuàries de serveis socials.
Aquesta targeta moneder, és una targeta de prepagament amb un valor monetari definit pels serveis socials bàsics dels ens locals de la demarcació de Barcelona que evita l'estigmatització del beneficiari de la targeta al poder escollir una gran diversitat d'aliments i productes de necessitat bàsica.
El programa contempla suport als professionals dels Serveis Socials Municipals per la seva implementació des de la prespectiva del treball intermunicipal i d'acompanyament tècnic.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
Disposar de consignació pressupostària per ajuts socials d'urgència alimentària.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: La presentació de la sol·licitud implica:
1. Que es compromet a subscriure amb Money ToPay el Contracte d'emissió de Targetes Prepagament que CaixaBank li facilitarà,
2. Que disposa de consignació pressupostària per a ajuts socials d'urgència alimentària i productes de primera necessitat i que desitja posar-los a l'abast de les persones beneficiàries mitjançant aquest programa.
3-Cal que indiqueu a les observacions: Codi d'oficina de la Caixa, Adreça, CP i Localitat de l'oficina de la Caixa.

Normativa aplicable:

  • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Oferta Benestar Social 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19273