Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Tallers ambientals per a municipis de menys de 50.000 habitants

Tallers ambientals que s'adrecen al públic infantil (a partir de 3 anys), juvenil o adult, amb la intenció d'estimular la participació i sensibilitzar i educar en favor del medi ambient, d'una manera vivencial i lúdica. Trobareu tota la informació dels tallers que us oferim al web: www.diba.cat/web/mediambient/tallers-ambientals


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels municipis que tinguin menys habitants 30
Motivació de la sol·licitud en el marc d'un projecte o campanya d'educació i sensibilització ambiental 30
Grau de concreció de la sol·licitud 20
Vinculació de la sol·licitud en un projecte o política ambiental municipal 20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-165, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-165-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local, amb un màxim de 5 tallers que cal concretar al formulari.
Altres condicions: - Més informació: www.diba.cat/web/mediambient/tallers-ambientals
- Contacte: tallersambientals@diba.cat
- Cal que l'ens local beneficiari ompli una enquesta d'avaluació del taller realitzat.
- Cal designar una persona de referencia durant el desenvolupament de l'activitat.
- No es realitzaran tallers per a menys de 10 persones. En general, 1 taller va destinat a 25 persones aproximadament.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19262